Hair museum

Hair museum

A hair museum is a museum that has displays of hair, hair art, and/or items or paintings made using hair, for example that of celebrities. Hair museums date back to the 19th century.

Categories
Thematic

Viết bình luận

Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.