Manjarabad Fort

Manjarabad Fort

Manjarabad fort is a star fort built in 1792 by Tipu Sultan the then ruler of Mysore using French military architects. It is in the Hassan district in the Indian state of Karnataka.

Viết bình luận

Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.