Santa Park

Santa Park

SantaPark is a Christmas theme park and visitor attraction in Rovaniemi in the Lapland region of Finland. SantaPark was opened 28 November 1998.

Categories
Thematic

Viết bình luận

Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.