Rauk

Rauk

A rauk is a column-like landform in Sweden and Norway, often equivalent to a stack. Rauks occur often in groups called "raukfält" or "rauk fields". The limestone rauks of Gotland in the Baltic Sea are among the best known examples.

Viết bình luận

Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.