Green Mosque, Balkh

Green Mosque, Balkh

The Green Mosque (Persian: مَسجد سَبز‎, romanized: Masjid Sabz) is a mosque in the city of Balkh, northern Afghanistan. It is believed to have been commissioned by the then ruler of the Eastern Timurid Empire, Shah Rukh, or by his wife Goharshad.

Viết bình luận

Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.