Pelișor

Pelișor

Pelișor Castle (Romanian: Castelul Pelișor) is a castle in Sinaia, Romania, part of the same complex as the larger castle of Peleș.

Categories

Viết bình luận

Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.