Lavertezzo

Lavertezzo

Lavertezzo is a municipality in the district of Locarno in the canton of Ticino in Switzerland.

Categories
Thematic

Viết bình luận

Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.