SS Thistlegorm

SS Thistlegorm

SS Thistlegorm was a British armed Merchant Navy ship built in 1940 by Joseph Thompson & Son in Sunderland, England. She was sunk on 6 October 1941 near Ras Muhammad in the Red Sea and is now a well known diving site.

Categories

Viết bình luận

Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.