Oberhofen Castle

Oberhofen Castle

Oberhofen Castle is a castle in the municipality of Oberhofen of the Canton of Bern in Switzerland. It is a Swiss heritage site of national significance.

Categories
Thematic

Viết bình luận

Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.