Ik Kil

Ik Kil

Ik Kil is a cenote outside Pisté in the Tinúm Municipality, Yucatán, Mexico. It is located in the northern center of the Yucatán Peninsula and is part of the Ik Kil Archeological Park near Chichen Itza. It is open to the public for swimming from 9am to 5pm all year long.

What can you do around?

Viết bình luận

Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.