Kishi

Kishi

Kishi may refer to:

  • Kishi (Bible), a biblical figure
  • Kishi (folklore), a two-faced demon in Angolan folklore

Viết bình luận

Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.