Chand Baori

Chand Baori

Chand Baori is a stepwell situated in the village of Abhaneri in the Indian state of Rajasthan.

Categories

Viết bình luận

Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.