Osaka Castle

Osaka Castle

Osaka Castle (大坂城 or 大阪城,, Ōsaka-jō) is a Japanese castle in Chūō-ku, Osaka, Japan. The castle is one of Japan's most famous landmarks and it played a major role in the unification of Japan during the sixteenth century of the Azuchi-Momoyama period.

Viết bình luận

Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.