Gran Encantat

Gran Encantat

Gran Encantat is a mountain peak of Catalonia, Spain. Located in the Pyrenees, it is the higher of the two peaks (the other being the Petit Encantat) of the Els Encantats mountain, with an altitude of 2,748 metres (9,016 ft) above sea level.

Viết bình luận

Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.