Aqueduct of Segovia

Aqueduct of Segovia

The Aqueduct of Segovia (Spanish: Acueducto de Segovia; more accurately, the aqueduct bridge) is a Roman aqueduct in Segovia, Spain. It is one of the best-preserved elevated Roman aqueducts and the foremost symbol of Segovia, as evidenced by its presence on the city's coat of arms.

Categories

Viết bình luận

Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.