Predjama Castle

Predjama Castle

Predjama Castle (Slovene: Predjamski grad or grad Predjama, German: Höhlenburg Lueg, Italian: Castel Lueghi) is a Renaissance castle built within a cave mouth in south-central Slovenia, in the historical region of Inner Carniola. It is located in the village of Predjama, approximately 11 kilometres from the town of Postojna and 9 kilometres from Postojna Cave.

Viết bình luận

Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.