Click a token to insert it into the field you've last clicked.
Tên Token Mô tả
Các node node Các từ đại diện liên quan tới các mẩu nội dung, hoặc "nút".
Address [node:field_address] trường Địa chỉ.
The additional name. [node:field_address:additional_name]
The country name [node:field_address:country_name]
The dependent locality (i.e. neighbourhood). [node:field_address:dependent_locality]
The family name. [node:field_address:family_name]
The first line of the address block. [node:field_address:address_line1]
The given name. [node:field_address:given_name]
The language code. [node:field_address:langcode]
The locality (i.e. city). [node:field_address:locality]
The organization [node:field_address:organization]
The postal code. [node:field_address:postal_code]
The second line of the address block. [node:field_address:address_line2]
The sorting code. [node:field_address:sorting_code]
The top-level administrative subdivision of the country. [node:field_address:administrative_area]
The two-letter country code. [node:field_address:country_code]
addresses [node:field_addresses] trường Địa chỉ.
addresses type with delta 0 [node:field_addresses:0]
The additional name. [node:field_addresses:0:additional_name]
The country name [node:field_addresses:0:country_name]
The dependent locality (i.e. neighbourhood). [node:field_addresses:0:dependent_locality]
The family name. [node:field_addresses:0:family_name]
The first line of the address block. [node:field_addresses:0:address_line1]
The given name. [node:field_addresses:0:given_name]
The language code. [node:field_addresses:0:langcode]
The locality (i.e. city). [node:field_addresses:0:locality]
The organization [node:field_addresses:0:organization]
The postal code. [node:field_addresses:0:postal_code]
The second line of the address block. [node:field_addresses:0:address_line2]
The sorting code. [node:field_addresses:0:sorting_code]
The top-level administrative subdivision of the country. [node:field_addresses:0:administrative_area]
The two-letter country code. [node:field_addresses:0:country_code]
addresses type with delta 1 [node:field_addresses:1]
The additional name. [node:field_addresses:1:additional_name]
The country name [node:field_addresses:1:country_name]
The dependent locality (i.e. neighbourhood). [node:field_addresses:1:dependent_locality]
The family name. [node:field_addresses:1:family_name]
The first line of the address block. [node:field_addresses:1:address_line1]
The given name. [node:field_addresses:1:given_name]
The language code. [node:field_addresses:1:langcode]
The locality (i.e. city). [node:field_addresses:1:locality]
The organization [node:field_addresses:1:organization]
The postal code. [node:field_addresses:1:postal_code]
The second line of the address block. [node:field_addresses:1:address_line2]
The sorting code. [node:field_addresses:1:sorting_code]
The top-level administrative subdivision of the country. [node:field_addresses:1:administrative_area]
The two-letter country code. [node:field_addresses:1:country_code]
addresses type with delta 2 [node:field_addresses:2]
The additional name. [node:field_addresses:2:additional_name]
The country name [node:field_addresses:2:country_name]
The dependent locality (i.e. neighbourhood). [node:field_addresses:2:dependent_locality]
The family name. [node:field_addresses:2:family_name]
The first line of the address block. [node:field_addresses:2:address_line1]
The given name. [node:field_addresses:2:given_name]
The language code. [node:field_addresses:2:langcode]
The locality (i.e. city). [node:field_addresses:2:locality]
The organization [node:field_addresses:2:organization]
The postal code. [node:field_addresses:2:postal_code]
The second line of the address block. [node:field_addresses:2:address_line2]
The sorting code. [node:field_addresses:2:sorting_code]
The top-level administrative subdivision of the country. [node:field_addresses:2:administrative_area]
The two-letter country code. [node:field_addresses:2:country_code]
addresses_levels [node:field_addresses_levels] trường Entity reference.
addresses_levels type with delta 0 [node:field_addresses_levels:0]
Từ liệu phân loại [node:field_addresses_levels:0:entity] The referenced entity
Từ liệu phân loại ID [node:field_addresses_levels:0:target_id]
addresses_levels type with delta 1 [node:field_addresses_levels:1]
Từ liệu phân loại [node:field_addresses_levels:1:entity] The referenced entity
Từ liệu phân loại ID [node:field_addresses_levels:1:target_id]
addresses_levels type with delta 2 [node:field_addresses_levels:2]
Từ liệu phân loại [node:field_addresses_levels:2:entity] The referenced entity
Từ liệu phân loại ID [node:field_addresses_levels:2:target_id]
address_levels [node:field_address_levels] trường Entity reference.
address_levels type with delta 0 [node:field_address_levels:0]
Từ liệu phân loại [node:field_address_levels:0:entity] The referenced entity
Từ liệu phân loại ID [node:field_address_levels:0:target_id]
address_levels type with delta 1 [node:field_address_levels:1]
Từ liệu phân loại [node:field_address_levels:1:entity] The referenced entity
Từ liệu phân loại ID [node:field_address_levels:1:target_id]
address_levels type with delta 2 [node:field_address_levels:2]
Từ liệu phân loại [node:field_address_levels:2:entity] The referenced entity
Từ liệu phân loại ID [node:field_address_levels:2:target_id]
Admin Categories [node:field_admin_categories] trường Entity reference.
Admin Categories type with delta 0 [node:field_admin_categories:0]
Từ liệu phân loại [node:field_admin_categories:0:entity] The referenced entity
Từ liệu phân loại ID [node:field_admin_categories:0:target_id]
Admin Categories type with delta 1 [node:field_admin_categories:1]
Từ liệu phân loại [node:field_admin_categories:1:entity] The referenced entity
Từ liệu phân loại ID [node:field_admin_categories:1:target_id]
Admin Categories type with delta 2 [node:field_admin_categories:2]
Từ liệu phân loại [node:field_admin_categories:2:entity] The referenced entity
Từ liệu phân loại ID [node:field_admin_categories:2:target_id]
Bình luận [node:comment_forum] trường Bình luận.
Last comment ID [node:comment_forum:cid]
Last comment name [node:comment_forum:last_comment_name] The name of the user posting the last comment.
Last comment timestamp [node:comment_forum:last_comment_timestamp] The time that the last comment was created.
Last comment user ID [node:comment_forum:last_comment_uid]
Số phản hồi [node:comment_forum:comment_count] The number of comments.
Trạng thái bình luận [node:comment_forum:status]
Categories [node:field_categories] trường Entity reference.
Categories type with delta 0 [node:field_categories:0]
Từ liệu phân loại [node:field_categories:0:entity] The referenced entity
Từ liệu phân loại ID [node:field_categories:0:target_id]
Categories type with delta 1 [node:field_categories:1]
Từ liệu phân loại [node:field_categories:1:entity] The referenced entity
Từ liệu phân loại ID [node:field_categories:1:target_id]
Categories type with delta 2 [node:field_categories:2]
Từ liệu phân loại [node:field_categories:2:entity] The referenced entity
Từ liệu phân loại ID [node:field_categories:2:target_id]
Chỉnh sửa URL [node:edit-url] URL của trang chỉnh sửa node.
Comments [node:comment] Bình luận field. Also known as Bình luận.
Last comment ID [node:comment:cid]
Last comment name [node:comment:last_comment_name] The name of the user posting the last comment.
Last comment timestamp [node:comment:last_comment_timestamp] The time that the last comment was created.
Last comment user ID [node:comment:last_comment_uid]
Số phản hồi [node:comment:comment_count] The number of comments.
Trạng thái bình luận [node:comment:status]
Countries [node:field_countries] trường Quốc gia.
Countries type with delta 0 [node:field_countries:0]
Quốc gia [node:field_countries:0:value]
Countries type with delta 1 [node:field_countries:1]
Quốc gia [node:field_countries:1:value]
Countries type with delta 2 [node:field_countries:2]
Quốc gia [node:field_countries:2:value]
Countries [node:field_taxonomy_countries] trường Entity reference.
Countries type with delta 0 [node:field_taxonomy_countries:0]
Từ liệu phân loại [node:field_taxonomy_countries:0:entity] The referenced entity
Từ liệu phân loại ID [node:field_taxonomy_countries:0:target_id]
Countries type with delta 1 [node:field_taxonomy_countries:1]
Từ liệu phân loại [node:field_taxonomy_countries:1:entity] The referenced entity
Từ liệu phân loại ID [node:field_taxonomy_countries:1:target_id]
Countries type with delta 2 [node:field_taxonomy_countries:2]
Từ liệu phân loại [node:field_taxonomy_countries:2:entity] The referenced entity
Từ liệu phân loại ID [node:field_taxonomy_countries:2:target_id]
Desa flag count [node:flag-save-count] Total flag count for flag Desa
Diễn đàn [node:taxonomy_forums] trường Entity reference.
Từ liệu phân loại [node:taxonomy_forums:entity] The referenced entity
Chỉnh sửa URL [node:taxonomy_forums:entity:edit-url] The URL of the taxonomy term's edit page.
Cấp trên [node:taxonomy_forums:entity:parents] An array of all the term's parents, starting with the root.
icon [node:taxonomy_forums:entity:field_icon] trường Ảnh.
ID từ liệu [node:taxonomy_forums:entity:tid] Mã duy nhất của mục phân loại.
Mô tả [node:taxonomy_forums:entity:description] Thông tin mô tả tùy chọn cho phân loại.
Original từ liệu phân loại [node:taxonomy_forums:entity:original] The original từ liệu phân loại data if the từ liệu phân loại is being updated or saved.
Root term [node:taxonomy_forums:entity:root] The root term of the taxonomy term.
Số bài viết [node:taxonomy_forums:entity:node-count] Số mục nội dung được liệt vào phân loại này.
Tên [node:taxonomy_forums:entity:name] Tên của mục phân loại.
Từ liệu cấp trên [node:taxonomy_forums:entity:parent] Từ liệu cha của từ liệu này, nếu có.
Từ vựng [node:taxonomy_forums:entity:vocabulary] Từ vựng chứa từ liệu này.
URL [node:taxonomy_forums:entity:url] Địa chỉ URL của phân loại.
Đồ chứa [node:taxonomy_forums:entity:forum_container] trường Kiểu Bool.
Từ liệu phân loại ID [node:taxonomy_forums:target_id]
Done flag count [node:flag-done-count] Total flag count for flag Done
Feed [node:field_feed] trường Entity reference.
Nguồn tin [node:field_feed:entity] The referenced entity
Feed ID [node:field_feed:entity:fid] trường Number (integer).
Importing status [node:field_feed:entity:status] trường Kiểu Bool.
Items imported [node:field_feed:entity:item_count] trường Number (integer).
Last import [node:field_feed:entity:imported] trường Nhãn thời gian.
Loại nguồn tin [node:field_feed:entity:type] trường Entity reference.
Next import [node:field_feed:entity:next] trường Nhãn thời gian.
Nguồn [node:field_feed:entity:source] trường URI.
Original nguồn tin [node:field_feed:entity:original] The original nguồn tin data if the nguồn tin is being updated or saved.
Queued [node:field_feed:entity:queued] trường Nhãn thời gian.
Tiêu đề [node:field_feed:entity:title] trường Text (plain).
Tạo bởi [node:field_feed:entity:uid] trường Entity reference.
URL [node:field_feed:entity:url] The URL of the nguồn tin.
UUID [node:field_feed:entity:uuid] trường UUID.
Viết lúc [node:field_feed:entity:created] trường Tạo bởi.
Đã thay đổi [node:field_feed:entity:changed] trường Last changed.
Nguồn tin ID [node:field_feed:target_id]
feeds [node:field_feeds] trường Entity reference.
feeds type with delta 0 [node:field_feeds:0]
Nguồn tin [node:field_feeds:0:entity] The referenced entity
Nguồn tin ID [node:field_feeds:0:target_id]
feeds type with delta 1 [node:field_feeds:1]
Nguồn tin [node:field_feeds:1:entity] The referenced entity
Nguồn tin ID [node:field_feeds:1:target_id]
feeds type with delta 2 [node:field_feeds:2]
Nguồn tin [node:field_feeds:2:entity] The referenced entity
Nguồn tin ID [node:field_feeds:2:target_id]
Feeds item [node:feeds_item] trường Nguồn tin.
Item GUID [node:feeds_item:guid]
Item hash [node:feeds_item:hash]
Item URL [node:feeds_item:url]
Nguồn tin [node:feeds_item:entity] The referenced entity
Feed ID [node:feeds_item:entity:fid] trường Number (integer).
Importing status [node:feeds_item:entity:status] trường Kiểu Bool.
Items imported [node:feeds_item:entity:item_count] trường Number (integer).
Last import [node:feeds_item:entity:imported] trường Nhãn thời gian.
Loại nguồn tin [node:feeds_item:entity:type] trường Entity reference.
Next import [node:feeds_item:entity:next] trường Nhãn thời gian.
Nguồn [node:feeds_item:entity:source] trường URI.
Original nguồn tin [node:feeds_item:entity:original] The original nguồn tin data if the nguồn tin is being updated or saved.
Queued [node:feeds_item:entity:queued] trường Nhãn thời gian.
Tiêu đề [node:feeds_item:entity:title] trường Text (plain).
Tạo bởi [node:feeds_item:entity:uid] trường Entity reference.
URL [node:feeds_item:entity:url] The URL of the nguồn tin.
UUID [node:feeds_item:entity:uuid] trường UUID.
Viết lúc [node:feeds_item:entity:created] trường Tạo bởi.
Đã thay đổi [node:feeds_item:entity:changed] trường Last changed.
Nguồn tin ID [node:feeds_item:target_id]
Nhãn thời gian [node:feeds_item:imported]
General Number Updates [node:field_general_number_updates] trường Number (integer).
Integer value [node:field_general_number_updates:value]
Geofield_WKT [node:field_geofield_wkt] trường Geofield.
Bottom Bounding [node:field_geofield_wkt:bottom]
Centroid Latitude [node:field_geofield_wkt:lat]
Centroid Longitude [node:field_geofield_wkt:lon]
Geohash [node:field_geofield_wkt:geohash]
Geometry [node:field_geofield_wkt:value]
Geometry Type [node:field_geofield_wkt:geo_type]
LatLong Pair [node:field_geofield_wkt:latlon]
Left Bounding [node:field_geofield_wkt:left]
Right Bounding [node:field_geofield_wkt:right]
Top Bounding [node:field_geofield_wkt:top]
Geolocation [node:field_geolocation] trường Geofield.
Geolocation type with delta 0 [node:field_geolocation:0]
Bottom Bounding [node:field_geolocation:0:bottom]
Centroid Latitude [node:field_geolocation:0:lat]
Centroid Longitude [node:field_geolocation:0:lon]
Geohash [node:field_geolocation:0:geohash]
Geometry [node:field_geolocation:0:value]
Geometry Type [node:field_geolocation:0:geo_type]
LatLong Pair [node:field_geolocation:0:latlon]
Left Bounding [node:field_geolocation:0:left]
Right Bounding [node:field_geolocation:0:right]
Top Bounding [node:field_geolocation:0:top]
Geolocation type with delta 1 [node:field_geolocation:1]
Bottom Bounding [node:field_geolocation:1:bottom]
Centroid Latitude [node:field_geolocation:1:lat]
Centroid Longitude [node:field_geolocation:1:lon]
Geohash [node:field_geolocation:1:geohash]
Geometry [node:field_geolocation:1:value]
Geometry Type [node:field_geolocation:1:geo_type]
LatLong Pair [node:field_geolocation:1:latlon]
Left Bounding [node:field_geolocation:1:left]
Right Bounding [node:field_geolocation:1:right]
Top Bounding [node:field_geolocation:1:top]
Geolocation type with delta 2 [node:field_geolocation:2]
Bottom Bounding [node:field_geolocation:2:bottom]
Centroid Latitude [node:field_geolocation:2:lat]
Centroid Longitude [node:field_geolocation:2:lon]
Geohash [node:field_geolocation:2:geohash]
Geometry [node:field_geolocation:2:value]
Geometry Type [node:field_geolocation:2:geo_type]
LatLong Pair [node:field_geolocation:2:latlon]
Left Bounding [node:field_geolocation:2:left]
Right Bounding [node:field_geolocation:2:right]
Top Bounding [node:field_geolocation:2:top]
GPX file [node:field_gpx_file] trường Tập tin.
Hiển thị [node:field_gpx_file:display] Flag to control whether this file should be displayed when viewing content
Mô tả [node:field_gpx_file:description]
Tập tin [node:field_gpx_file:entity] The referenced entity
Base name [node:field_gpx_file:entity:basename] The base name of the file.
Chủ sở hữu [node:field_gpx_file:entity:owner] Người dùng đã tải tệp tin gốc lên.
File byte size [node:field_gpx_file:entity:size-raw] The size of the file, in bytes.
ID tập tin [node:field_gpx_file:entity:fid] ID duy nhất của tệp đã tải lên.
Kích cỡ tập tin [node:field_gpx_file:entity:size] Kích thước của tập tin
Loại MIME [node:field_gpx_file:entity:mime] Phân loại MIME của tập tin.
Original tập tin [node:field_gpx_file:entity:original] The original tập tin data if the tập tin is being updated or saved.
Phần mở rộng [node:field_gpx_file:entity:extension] The extension of the file.
Tên tập tin [node:field_gpx_file:entity:name] Tên tệp tin lưu trên đĩa cứng.
Tạo bởi [node:field_gpx_file:entity:created] The date the file created.
URL [node:field_gpx_file:entity:url] Địa chỉ URL truy cập được từ trên web của tệp tin.
Đã thay đổi [node:field_gpx_file:entity:changed] Ngày tập tin bị thay đổi gần nhất.
Đường dẫn [node:field_gpx_file:entity:path] Vị trí tương đối của tệp tin so với thư mục gốc của Drupal.
Tập tin ID [node:field_gpx_file:target_id]
guid [node:field_feed_guid] trường Text (plain).
Text value [node:field_feed_guid:value]
ID bản hiệu đính [node:vid] Mã duy nhất của phiên bản mới nhất cho nội dung này.
ID nội dung [node:nid] Mã duy nhất cho nội dung này, hoặc "nút".
Images [node:field_feed_images] trường Ảnh.
Images type with delta 0 [node:field_feed_images:0]
25_x_25_map [node:field_feed_images:0:25_x_25_map] Represents the image in the given image style.
50 x 50 picture [node:field_feed_images:0:50_x_50_picture] Represents the image in the given image style.
180_x_101_16_9_popup_map [node:field_feed_images:0:180_x_101_16_9_popup_map] Represents the image in the given image style.
270 x 480 16:9 HVGA Portrait [node:field_feed_images:0:270_x_480_16_9_hvga_portrait] Represents the image in the given image style.
360 x 640 16:9 nHD Portrait [node:field_feed_images:0:360_x_640_16_9_nhd_landscape] Represents the image in the given image style.
480 x 270 16:9 HVGA Landscape [node:field_feed_images:0:480_x_270_16_9_hvga_landscape] Represents the image in the given image style.
540 x 960 16:9 qHD Portrait [node:field_feed_images:0:540_x_960_16_9_qhd_portrait] Represents the image in the given image style.
640 x 360 16:9 nHD Landscape [node:field_feed_images:0:640_x_360_16_9_nhd_landscape] Represents the image in the given image style.
640x320 [node:field_feed_images:0:640x320] Represents the image in the given image style.
960 x 540 16:9 qHD Landscape [node:field_feed_images:0:960_x_540_16_9_qhd_landscape] Represents the image in the given image style.
1024 x 576 16:9 WSVGA Landscape [node:field_feed_images:0:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape] Represents the image in the given image style.
1200_x_330 [node:field_feed_images:0:1200_x_330] Represents the image in the given image style.
1280 x 720 16:9 HD Landscape [node:field_feed_images:0:1280_x_720_16_9_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
1600 x 900 16:9 HD+ Landscape [node:field_feed_images:0:1600_x_900_16_9_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
1920 x 1080 16:9 Full HD Landscape [node:field_feed_images:0:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
Alternative text [node:field_feed_images:0:alt] Alternative image text, for the image's 'alt' attribute.
Chiều cao [node:field_feed_images:0:height] The height of the image in pixels.
Chiều rộng [node:field_feed_images:0:width] The width of the image in pixels.
GeofieldMap Default Icon Style (34x34) [node:field_feed_images:0:geofield_map_default_icon_style] Represents the image in the given image style.
Large (480×480) [node:field_feed_images:0:large] Represents the image in the given image style.
Medium (220×220) [node:field_feed_images:0:medium] Represents the image in the given image style.
Teaser background [node:field_feed_images:0:teaser_background] Represents the image in the given image style.
Thumbnail (100×100) [node:field_feed_images:0:thumbnail] Represents the image in the given image style.
Thumbnail scale and crop 100 x 100 [node:field_feed_images:0:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100] Represents the image in the given image style.
Tiêu đề [node:field_feed_images:0:title] Image title text, for the image's 'title' attribute.
Tập tin [node:field_feed_images:0:entity] The referenced entity
Tập tin ID [node:field_feed_images:0:target_id]
Images type with delta 1 [node:field_feed_images:1]
25_x_25_map [node:field_feed_images:1:25_x_25_map] Represents the image in the given image style.
50 x 50 picture [node:field_feed_images:1:50_x_50_picture] Represents the image in the given image style.
180_x_101_16_9_popup_map [node:field_feed_images:1:180_x_101_16_9_popup_map] Represents the image in the given image style.
270 x 480 16:9 HVGA Portrait [node:field_feed_images:1:270_x_480_16_9_hvga_portrait] Represents the image in the given image style.
360 x 640 16:9 nHD Portrait [node:field_feed_images:1:360_x_640_16_9_nhd_landscape] Represents the image in the given image style.
480 x 270 16:9 HVGA Landscape [node:field_feed_images:1:480_x_270_16_9_hvga_landscape] Represents the image in the given image style.
540 x 960 16:9 qHD Portrait [node:field_feed_images:1:540_x_960_16_9_qhd_portrait] Represents the image in the given image style.
640 x 360 16:9 nHD Landscape [node:field_feed_images:1:640_x_360_16_9_nhd_landscape] Represents the image in the given image style.
640x320 [node:field_feed_images:1:640x320] Represents the image in the given image style.
960 x 540 16:9 qHD Landscape [node:field_feed_images:1:960_x_540_16_9_qhd_landscape] Represents the image in the given image style.
1024 x 576 16:9 WSVGA Landscape [node:field_feed_images:1:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape] Represents the image in the given image style.
1200_x_330 [node:field_feed_images:1:1200_x_330] Represents the image in the given image style.
1280 x 720 16:9 HD Landscape [node:field_feed_images:1:1280_x_720_16_9_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
1600 x 900 16:9 HD+ Landscape [node:field_feed_images:1:1600_x_900_16_9_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
1920 x 1080 16:9 Full HD Landscape [node:field_feed_images:1:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
Alternative text [node:field_feed_images:1:alt] Alternative image text, for the image's 'alt' attribute.
Chiều cao [node:field_feed_images:1:height] The height of the image in pixels.
Chiều rộng [node:field_feed_images:1:width] The width of the image in pixels.
GeofieldMap Default Icon Style (34x34) [node:field_feed_images:1:geofield_map_default_icon_style] Represents the image in the given image style.
Large (480×480) [node:field_feed_images:1:large] Represents the image in the given image style.
Medium (220×220) [node:field_feed_images:1:medium] Represents the image in the given image style.
Teaser background [node:field_feed_images:1:teaser_background] Represents the image in the given image style.
Thumbnail (100×100) [node:field_feed_images:1:thumbnail] Represents the image in the given image style.
Thumbnail scale and crop 100 x 100 [node:field_feed_images:1:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100] Represents the image in the given image style.
Tiêu đề [node:field_feed_images:1:title] Image title text, for the image's 'title' attribute.
Tập tin [node:field_feed_images:1:entity] The referenced entity
Tập tin ID [node:field_feed_images:1:target_id]
Images type with delta 2 [node:field_feed_images:2]
25_x_25_map [node:field_feed_images:2:25_x_25_map] Represents the image in the given image style.
50 x 50 picture [node:field_feed_images:2:50_x_50_picture] Represents the image in the given image style.
180_x_101_16_9_popup_map [node:field_feed_images:2:180_x_101_16_9_popup_map] Represents the image in the given image style.
270 x 480 16:9 HVGA Portrait [node:field_feed_images:2:270_x_480_16_9_hvga_portrait] Represents the image in the given image style.
360 x 640 16:9 nHD Portrait [node:field_feed_images:2:360_x_640_16_9_nhd_landscape] Represents the image in the given image style.
480 x 270 16:9 HVGA Landscape [node:field_feed_images:2:480_x_270_16_9_hvga_landscape] Represents the image in the given image style.
540 x 960 16:9 qHD Portrait [node:field_feed_images:2:540_x_960_16_9_qhd_portrait] Represents the image in the given image style.
640 x 360 16:9 nHD Landscape [node:field_feed_images:2:640_x_360_16_9_nhd_landscape] Represents the image in the given image style.
640x320 [node:field_feed_images:2:640x320] Represents the image in the given image style.
960 x 540 16:9 qHD Landscape [node:field_feed_images:2:960_x_540_16_9_qhd_landscape] Represents the image in the given image style.
1024 x 576 16:9 WSVGA Landscape [node:field_feed_images:2:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape] Represents the image in the given image style.
1200_x_330 [node:field_feed_images:2:1200_x_330] Represents the image in the given image style.
1280 x 720 16:9 HD Landscape [node:field_feed_images:2:1280_x_720_16_9_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
1600 x 900 16:9 HD+ Landscape [node:field_feed_images:2:1600_x_900_16_9_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
1920 x 1080 16:9 Full HD Landscape [node:field_feed_images:2:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
Alternative text [node:field_feed_images:2:alt] Alternative image text, for the image's 'alt' attribute.
Chiều cao [node:field_feed_images:2:height] The height of the image in pixels.
Chiều rộng [node:field_feed_images:2:width] The width of the image in pixels.
GeofieldMap Default Icon Style (34x34) [node:field_feed_images:2:geofield_map_default_icon_style] Represents the image in the given image style.
Large (480×480) [node:field_feed_images:2:large] Represents the image in the given image style.
Medium (220×220) [node:field_feed_images:2:medium] Represents the image in the given image style.
Teaser background [node:field_feed_images:2:teaser_background] Represents the image in the given image style.
Thumbnail (100×100) [node:field_feed_images:2:thumbnail] Represents the image in the given image style.
Thumbnail scale and crop 100 x 100 [node:field_feed_images:2:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100] Represents the image in the given image style.
Tiêu đề [node:field_feed_images:2:title] Image title text, for the image's 'title' attribute.
Tập tin [node:field_feed_images:2:entity] The referenced entity
Tập tin ID [node:field_feed_images:2:target_id]
Images [node:field_images] trường Ảnh.
Images type with delta 0 [node:field_images:0]
25_x_25_map [node:field_images:0:25_x_25_map] Represents the image in the given image style.
50 x 50 picture [node:field_images:0:50_x_50_picture] Represents the image in the given image style.
180_x_101_16_9_popup_map [node:field_images:0:180_x_101_16_9_popup_map] Represents the image in the given image style.
270 x 480 16:9 HVGA Portrait [node:field_images:0:270_x_480_16_9_hvga_portrait] Represents the image in the given image style.
360 x 640 16:9 nHD Portrait [node:field_images:0:360_x_640_16_9_nhd_landscape] Represents the image in the given image style.
480 x 270 16:9 HVGA Landscape [node:field_images:0:480_x_270_16_9_hvga_landscape] Represents the image in the given image style.
540 x 960 16:9 qHD Portrait [node:field_images:0:540_x_960_16_9_qhd_portrait] Represents the image in the given image style.
640 x 360 16:9 nHD Landscape [node:field_images:0:640_x_360_16_9_nhd_landscape] Represents the image in the given image style.
640x320 [node:field_images:0:640x320] Represents the image in the given image style.
960 x 540 16:9 qHD Landscape [node:field_images:0:960_x_540_16_9_qhd_landscape] Represents the image in the given image style.
1024 x 576 16:9 WSVGA Landscape [node:field_images:0:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape] Represents the image in the given image style.
1200_x_330 [node:field_images:0:1200_x_330] Represents the image in the given image style.
1280 x 720 16:9 HD Landscape [node:field_images:0:1280_x_720_16_9_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
1600 x 900 16:9 HD+ Landscape [node:field_images:0:1600_x_900_16_9_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
1920 x 1080 16:9 Full HD Landscape [node:field_images:0:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
Alternative text [node:field_images:0:alt] Alternative image text, for the image's 'alt' attribute.
Chiều cao [node:field_images:0:height] The height of the image in pixels.
Chiều rộng [node:field_images:0:width] The width of the image in pixels.
GeofieldMap Default Icon Style (34x34) [node:field_images:0:geofield_map_default_icon_style] Represents the image in the given image style.
Large (480×480) [node:field_images:0:large] Represents the image in the given image style.
Medium (220×220) [node:field_images:0:medium] Represents the image in the given image style.
Teaser background [node:field_images:0:teaser_background] Represents the image in the given image style.
Thumbnail (100×100) [node:field_images:0:thumbnail] Represents the image in the given image style.
Thumbnail scale and crop 100 x 100 [node:field_images:0:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100] Represents the image in the given image style.
Tiêu đề [node:field_images:0:title] Image title text, for the image's 'title' attribute.
Tập tin [node:field_images:0:entity] The referenced entity
Tập tin ID [node:field_images:0:target_id]
Images type with delta 1 [node:field_images:1]
25_x_25_map [node:field_images:1:25_x_25_map] Represents the image in the given image style.
50 x 50 picture [node:field_images:1:50_x_50_picture] Represents the image in the given image style.
180_x_101_16_9_popup_map [node:field_images:1:180_x_101_16_9_popup_map] Represents the image in the given image style.
270 x 480 16:9 HVGA Portrait [node:field_images:1:270_x_480_16_9_hvga_portrait] Represents the image in the given image style.
360 x 640 16:9 nHD Portrait [node:field_images:1:360_x_640_16_9_nhd_landscape] Represents the image in the given image style.
480 x 270 16:9 HVGA Landscape [node:field_images:1:480_x_270_16_9_hvga_landscape] Represents the image in the given image style.
540 x 960 16:9 qHD Portrait [node:field_images:1:540_x_960_16_9_qhd_portrait] Represents the image in the given image style.
640 x 360 16:9 nHD Landscape [node:field_images:1:640_x_360_16_9_nhd_landscape] Represents the image in the given image style.
640x320 [node:field_images:1:640x320] Represents the image in the given image style.
960 x 540 16:9 qHD Landscape [node:field_images:1:960_x_540_16_9_qhd_landscape] Represents the image in the given image style.
1024 x 576 16:9 WSVGA Landscape [node:field_images:1:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape] Represents the image in the given image style.
1200_x_330 [node:field_images:1:1200_x_330] Represents the image in the given image style.
1280 x 720 16:9 HD Landscape [node:field_images:1:1280_x_720_16_9_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
1600 x 900 16:9 HD+ Landscape [node:field_images:1:1600_x_900_16_9_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
1920 x 1080 16:9 Full HD Landscape [node:field_images:1:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
Alternative text [node:field_images:1:alt] Alternative image text, for the image's 'alt' attribute.
Chiều cao [node:field_images:1:height] The height of the image in pixels.
Chiều rộng [node:field_images:1:width] The width of the image in pixels.
GeofieldMap Default Icon Style (34x34) [node:field_images:1:geofield_map_default_icon_style] Represents the image in the given image style.
Large (480×480) [node:field_images:1:large] Represents the image in the given image style.
Medium (220×220) [node:field_images:1:medium] Represents the image in the given image style.
Teaser background [node:field_images:1:teaser_background] Represents the image in the given image style.
Thumbnail (100×100) [node:field_images:1:thumbnail] Represents the image in the given image style.
Thumbnail scale and crop 100 x 100 [node:field_images:1:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100] Represents the image in the given image style.
Tiêu đề [node:field_images:1:title] Image title text, for the image's 'title' attribute.
Tập tin [node:field_images:1:entity] The referenced entity
Tập tin ID [node:field_images:1:target_id]
Images type with delta 2 [node:field_images:2]
25_x_25_map [node:field_images:2:25_x_25_map] Represents the image in the given image style.
50 x 50 picture [node:field_images:2:50_x_50_picture] Represents the image in the given image style.
180_x_101_16_9_popup_map [node:field_images:2:180_x_101_16_9_popup_map] Represents the image in the given image style.
270 x 480 16:9 HVGA Portrait [node:field_images:2:270_x_480_16_9_hvga_portrait] Represents the image in the given image style.
360 x 640 16:9 nHD Portrait [node:field_images:2:360_x_640_16_9_nhd_landscape] Represents the image in the given image style.
480 x 270 16:9 HVGA Landscape [node:field_images:2:480_x_270_16_9_hvga_landscape] Represents the image in the given image style.
540 x 960 16:9 qHD Portrait [node:field_images:2:540_x_960_16_9_qhd_portrait] Represents the image in the given image style.
640 x 360 16:9 nHD Landscape [node:field_images:2:640_x_360_16_9_nhd_landscape] Represents the image in the given image style.
640x320 [node:field_images:2:640x320] Represents the image in the given image style.
960 x 540 16:9 qHD Landscape [node:field_images:2:960_x_540_16_9_qhd_landscape] Represents the image in the given image style.
1024 x 576 16:9 WSVGA Landscape [node:field_images:2:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape] Represents the image in the given image style.
1200_x_330 [node:field_images:2:1200_x_330] Represents the image in the given image style.
1280 x 720 16:9 HD Landscape [node:field_images:2:1280_x_720_16_9_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
1600 x 900 16:9 HD+ Landscape [node:field_images:2:1600_x_900_16_9_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
1920 x 1080 16:9 Full HD Landscape [node:field_images:2:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
Alternative text [node:field_images:2:alt] Alternative image text, for the image's 'alt' attribute.
Chiều cao [node:field_images:2:height] The height of the image in pixels.
Chiều rộng [node:field_images:2:width] The width of the image in pixels.
GeofieldMap Default Icon Style (34x34) [node:field_images:2:geofield_map_default_icon_style] Represents the image in the given image style.
Large (480×480) [node:field_images:2:large] Represents the image in the given image style.
Medium (220×220) [node:field_images:2:medium] Represents the image in the given image style.
Teaser background [node:field_images:2:teaser_background] Represents the image in the given image style.
Thumbnail (100×100) [node:field_images:2:thumbnail] Represents the image in the given image style.
Thumbnail scale and crop 100 x 100 [node:field_images:2:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100] Represents the image in the given image style.
Tiêu đề [node:field_images:2:title] Image title text, for the image's 'title' attribute.
Tập tin [node:field_images:2:entity] The referenced entity
Tập tin ID [node:field_images:2:target_id]
Kiểu nội dung [node:content-type] Kiểu nội dung của nút.
Chỉnh sửa URL [node:content-type:edit-url] The URL of the content type's edit page.
Mô tả [node:content-type:description] The optional description of the content type.
Số bài viết [node:content-type:node-count] The number of nodes belonging to the content type.
Tên [node:content-type:name] The name of the content type.
Tên có thể được máy nhận diện [node:content-type:machine-name] The unique machine-readable name of the content type.
KML File [node:field_kml_file] trường Tập tin.
Hiển thị [node:field_kml_file:display] Flag to control whether this file should be displayed when viewing content
Mô tả [node:field_kml_file:description]
Tập tin [node:field_kml_file:entity] The referenced entity
Base name [node:field_kml_file:entity:basename] The base name of the file.
Chủ sở hữu [node:field_kml_file:entity:owner] Người dùng đã tải tệp tin gốc lên.
File byte size [node:field_kml_file:entity:size-raw] The size of the file, in bytes.
ID tập tin [node:field_kml_file:entity:fid] ID duy nhất của tệp đã tải lên.
Kích cỡ tập tin [node:field_kml_file:entity:size] Kích thước của tập tin
Loại MIME [node:field_kml_file:entity:mime] Phân loại MIME của tập tin.
Original tập tin [node:field_kml_file:entity:original] The original tập tin data if the tập tin is being updated or saved.
Phần mở rộng [node:field_kml_file:entity:extension] The extension of the file.
Tên tập tin [node:field_kml_file:entity:name] Tên tệp tin lưu trên đĩa cứng.
Tạo bởi [node:field_kml_file:entity:created] The date the file created.
URL [node:field_kml_file:entity:url] Địa chỉ URL truy cập được từ trên web của tệp tin.
Đã thay đổi [node:field_kml_file:entity:changed] Ngày tập tin bị thay đổi gần nhất.
Đường dẫn [node:field_kml_file:entity:path] Vị trí tương đối của tệp tin so với thư mục gốc của Drupal.
Tập tin ID [node:field_kml_file:target_id]
Languages [node:field_languages] trường Ngôn ngữ.
Languages type with delta 0 [node:field_languages:0]
Mã ngôn ngữ [node:field_languages:0:value]
Languages type with delta 1 [node:field_languages:1]
Mã ngôn ngữ [node:field_languages:1:value]
Languages type with delta 2 [node:field_languages:2]
Mã ngôn ngữ [node:field_languages:2:value]
List [node:field_list] trường Text (formatted, long).
List type with delta 0 [node:field_list:0]
Văn bản [node:field_list:0:value]
Định dạng văn bản [node:field_list:0:format]
List type with delta 1 [node:field_list:1]
Văn bản [node:field_list:1:value]
Định dạng văn bản [node:field_list:1:format]
List type with delta 2 [node:field_list:2]
Văn bản [node:field_list:2:value]
Định dạng văn bản [node:field_list:2:format]
Lần xem cuối [node:last-view] Ngày node được đọc gần nhất.
Fallback date format [node:last-view:fallback] A date in 'fallback' format. (T3, 08/18/2020 - 10:18)
HTML Date [node:last-view:html_date] A date in 'html_date' format. (2020-08-18)
HTML Datetime [node:last-view:html_datetime] A date in 'html_datetime' format. (2020-08-18T10:18:07+0000)
HTML Month [node:last-view:html_month] A date in 'html_month' format. (2020-08)
HTML Time [node:last-view:html_time] A date in 'html_time' format. (10:18:07)
HTML Week [node:last-view:html_week] A date in 'html_week' format. (2020-W34)
HTML Year [node:last-view:html_year] A date in 'html_year' format. (2020)
HTML Yearless date [node:last-view:html_yearless_date] A date in 'html_yearless_date' format. (08-18)
Nhãn thời gian thô [node:last-view:raw] Ngày tháng ở dạng tem thời gian UNIX. (1597745887)
Thời gian từ [node:last-view:since] Ngày tháng ở dạng 'kể từ lúc'. (1 minute)
Định dạng ngắn gọn [node:last-view:short] Ngày tháng ở dạng 'ngắn gọn'. (08/18/2020 - 10:18)
Định dạng trung bình [node:last-view:medium] Ngày tháng ở dạng 'bình thường'. (T3, 08/18/2020 - 10:18)
Định dạng tùy biến [node:last-view:custom:?] A date in a custom format. See the PHP documentation for details.
Định dạng đầy đủ [node:last-view:long] Ngày tháng ở dạng 'đầy đủ'. (Thứ ba, Tháng 8 18, 2020 - 10:18)
metatags [node:field_metatags] trường Meta tags.
Metatag [node:field_metatags:value]
Mã ngôn ngữ [node:langcode] The language code of the language the node is written in.
Ngày tạo [node:created]
Fallback date format [node:created:fallback] A date in 'fallback' format. (T3, 08/18/2020 - 10:18)
HTML Date [node:created:html_date] A date in 'html_date' format. (2020-08-18)
HTML Datetime [node:created:html_datetime] A date in 'html_datetime' format. (2020-08-18T10:18:07+0000)
HTML Month [node:created:html_month] A date in 'html_month' format. (2020-08)
HTML Time [node:created:html_time] A date in 'html_time' format. (10:18:07)
HTML Week [node:created:html_week] A date in 'html_week' format. (2020-W34)
HTML Year [node:created:html_year] A date in 'html_year' format. (2020)
HTML Yearless date [node:created:html_yearless_date] A date in 'html_yearless_date' format. (08-18)
Nhãn thời gian thô [node:created:raw] Ngày tháng ở dạng tem thời gian UNIX. (1597745887)
Thời gian từ [node:created:since] Ngày tháng ở dạng 'kể từ lúc'. (1 minute)
Định dạng ngắn gọn [node:created:short] Ngày tháng ở dạng 'ngắn gọn'. (08/18/2020 - 10:18)
Định dạng trung bình [node:created:medium] Ngày tháng ở dạng 'bình thường'. (T3, 08/18/2020 - 10:18)
Định dạng tùy biến [node:created:custom:?] A date in a custom format. See the PHP documentation for details.
Định dạng đầy đủ [node:created:long] Ngày tháng ở dạng 'đầy đủ'. (Thứ ba, Tháng 8 18, 2020 - 10:18)
Ngày đã được thay đổi. [node:changed] Ngày nút được cập nhật gần nhất.
Fallback date format [node:changed:fallback] A date in 'fallback' format. (T3, 08/18/2020 - 10:18)
HTML Date [node:changed:html_date] A date in 'html_date' format. (2020-08-18)
HTML Datetime [node:changed:html_datetime] A date in 'html_datetime' format. (2020-08-18T10:18:07+0000)
HTML Month [node:changed:html_month] A date in 'html_month' format. (2020-08)
HTML Time [node:changed:html_time] A date in 'html_time' format. (10:18:07)
HTML Week [node:changed:html_week] A date in 'html_week' format. (2020-W34)
HTML Year [node:changed:html_year] A date in 'html_year' format. (2020)
HTML Yearless date [node:changed:html_yearless_date] A date in 'html_yearless_date' format. (08-18)
Nhãn thời gian thô [node:changed:raw] Ngày tháng ở dạng tem thời gian UNIX. (1597745887)
Thời gian từ [node:changed:since] Ngày tháng ở dạng 'kể từ lúc'. (1 minute)
Định dạng ngắn gọn [node:changed:short] Ngày tháng ở dạng 'ngắn gọn'. (08/18/2020 - 10:18)
Định dạng trung bình [node:changed:medium] Ngày tháng ở dạng 'bình thường'. (T3, 08/18/2020 - 10:18)
Định dạng tùy biến [node:changed:custom:?] A date in a custom format. See the PHP documentation for details.
Định dạng đầy đủ [node:changed:long] Ngày tháng ở dạng 'đầy đủ'. (Thứ ba, Tháng 8 18, 2020 - 10:18)
Nhật ký tin nhắn phiên bản [node:log] The explanation of the most recent changes made to the node.
Nội dung [node:body] Phần văn bản chính của nội dung.
og:description [node:field_og_description] trường Text (formatted, long).
Văn bản [node:field_og_description:value]
Định dạng văn bản [node:field_og_description:format]
og:image [node:field_og_image] trường Text (plain).
Text value [node:field_og_image:value]
og:site_name [node:field_og_site_name] trường Text (plain).
Text value [node:field_og_site_name:value]
og:title [node:field_og_title] trường Text (plain).
Text value [node:field_og_title:value]
og:type [node:field_og_type] trường Text (plain).
Text value [node:field_og_type:value]
og:url [node:field_og_url] trường Text (plain).
Text value [node:field_og_url:value]
Order [node:field_order] trường Number (integer).
Integer value [node:field_order:value]
Original name [node:field_original_name] trường Text (plain).
Text value [node:field_original_name:value]
Original nội dung [node:original] The original nội dung data if the nội dung is being updated or saved.
Address [node:original:field_address] trường Địa chỉ.
The additional name. [node:original:field_address:additional_name]
The country name [node:original:field_address:country_name]
The dependent locality (i.e. neighbourhood). [node:original:field_address:dependent_locality]
The family name. [node:original:field_address:family_name]
The first line of the address block. [node:original:field_address:address_line1]
The given name. [node:original:field_address:given_name]
The language code. [node:original:field_address:langcode]
The locality (i.e. city). [node:original:field_address:locality]
The organization [node:original:field_address:organization]
The postal code. [node:original:field_address:postal_code]
The second line of the address block. [node:original:field_address:address_line2]
The sorting code. [node:original:field_address:sorting_code]
The top-level administrative subdivision of the country. [node:original:field_address:administrative_area]
The two-letter country code. [node:original:field_address:country_code]
addresses [node:original:field_addresses] trường Địa chỉ.
addresses type with delta 0 [node:original:field_addresses:0]
addresses type with delta 1 [node:original:field_addresses:1]
addresses type with delta 2 [node:original:field_addresses:2]
addresses_levels [node:original:field_addresses_levels] trường Entity reference.
addresses_levels type with delta 0 [node:original:field_addresses_levels:0]
addresses_levels type with delta 1 [node:original:field_addresses_levels:1]
addresses_levels type with delta 2 [node:original:field_addresses_levels:2]
address_levels [node:original:field_address_levels] trường Entity reference.
address_levels type with delta 0 [node:original:field_address_levels:0]
address_levels type with delta 1 [node:original:field_address_levels:1]
address_levels type with delta 2 [node:original:field_address_levels:2]
Admin Categories [node:original:field_admin_categories] trường Entity reference.
Admin Categories type with delta 0 [node:original:field_admin_categories:0]
Admin Categories type with delta 1 [node:original:field_admin_categories:1]
Admin Categories type with delta 2 [node:original:field_admin_categories:2]
Bình luận [node:original:comment_forum] trường Bình luận.
Last comment ID [node:original:comment_forum:cid]
Last comment name [node:original:comment_forum:last_comment_name] The name of the user posting the last comment.
Last comment timestamp [node:original:comment_forum:last_comment_timestamp] The time that the last comment was created.
Last comment user ID [node:original:comment_forum:last_comment_uid]
Số phản hồi [node:original:comment_forum:comment_count] The number of comments.
Trạng thái bình luận [node:original:comment_forum:status]
Categories [node:original:field_categories] trường Entity reference.
Categories type with delta 0 [node:original:field_categories:0]
Categories type with delta 1 [node:original:field_categories:1]
Categories type with delta 2 [node:original:field_categories:2]
Chỉnh sửa URL [node:original:edit-url] URL của trang chỉnh sửa node.
Comments [node:original:comment] Bình luận field. Also known as Bình luận.
Last comment ID [node:original:comment:cid]
Last comment name [node:original:comment:last_comment_name] The name of the user posting the last comment.
Last comment timestamp [node:original:comment:last_comment_timestamp] The time that the last comment was created.
Last comment user ID [node:original:comment:last_comment_uid]
Số phản hồi [node:original:comment:comment_count] The number of comments.
Trạng thái bình luận [node:original:comment:status]
Countries [node:original:field_countries] trường Quốc gia.
Countries type with delta 0 [node:original:field_countries:0]
Countries type with delta 1 [node:original:field_countries:1]
Countries type with delta 2 [node:original:field_countries:2]
Countries [node:original:field_taxonomy_countries] trường Entity reference.
Countries type with delta 0 [node:original:field_taxonomy_countries:0]
Countries type with delta 1 [node:original:field_taxonomy_countries:1]
Countries type with delta 2 [node:original:field_taxonomy_countries:2]
Desa flag count [node:original:flag-save-count] Total flag count for flag Desa
Diễn đàn [node:original:taxonomy_forums] trường Entity reference.
Từ liệu phân loại [node:original:taxonomy_forums:entity] The referenced entity
Từ liệu phân loại ID [node:original:taxonomy_forums:target_id]
Done flag count [node:original:flag-done-count] Total flag count for flag Done
Feed [node:original:field_feed] trường Entity reference.
Nguồn tin [node:original:field_feed:entity] The referenced entity
Nguồn tin ID [node:original:field_feed:target_id]
feeds [node:original:field_feeds] trường Entity reference.
feeds type with delta 0 [node:original:field_feeds:0]
feeds type with delta 1 [node:original:field_feeds:1]
feeds type with delta 2 [node:original:field_feeds:2]
Feeds item [node:original:feeds_item] trường Nguồn tin.
Item GUID [node:original:feeds_item:guid]
Item hash [node:original:feeds_item:hash]
Item URL [node:original:feeds_item:url]
Nguồn tin [node:original:feeds_item:entity] The referenced entity
Nguồn tin ID [node:original:feeds_item:target_id]
Nhãn thời gian [node:original:feeds_item:imported]
General Number Updates [node:original:field_general_number_updates] trường Number (integer).
Integer value [node:original:field_general_number_updates:value]
Geofield_WKT [node:original:field_geofield_wkt] trường Geofield.
Bottom Bounding [node:original:field_geofield_wkt:bottom]
Centroid Latitude [node:original:field_geofield_wkt:lat]
Centroid Longitude [node:original:field_geofield_wkt:lon]
Geohash [node:original:field_geofield_wkt:geohash]
Geometry [node:original:field_geofield_wkt:value]
Geometry Type [node:original:field_geofield_wkt:geo_type]
LatLong Pair [node:original:field_geofield_wkt:latlon]
Left Bounding [node:original:field_geofield_wkt:left]
Right Bounding [node:original:field_geofield_wkt:right]
Top Bounding [node:original:field_geofield_wkt:top]
Geolocation [node:original:field_geolocation] trường Geofield.
Geolocation type with delta 0 [node:original:field_geolocation:0]
Geolocation type with delta 1 [node:original:field_geolocation:1]
Geolocation type with delta 2 [node:original:field_geolocation:2]
GPX file [node:original:field_gpx_file] trường Tập tin.
Hiển thị [node:original:field_gpx_file:display] Flag to control whether this file should be displayed when viewing content
Mô tả [node:original:field_gpx_file:description]
Tập tin [node:original:field_gpx_file:entity] The referenced entity
Tập tin ID [node:original:field_gpx_file:target_id]
guid [node:original:field_feed_guid] trường Text (plain).
Text value [node:original:field_feed_guid:value]
ID bản hiệu đính [node:original:vid] Mã duy nhất của phiên bản mới nhất cho nội dung này.
ID nội dung [node:original:nid] Mã duy nhất cho nội dung này, hoặc "nút".
Images [node:original:field_feed_images] trường Ảnh.
Images type with delta 0 [node:original:field_feed_images:0]
Images type with delta 1 [node:original:field_feed_images:1]
Images type with delta 2 [node:original:field_feed_images:2]
Images [node:original:field_images] trường Ảnh.
Images type with delta 0 [node:original:field_images:0]
Images type with delta 1 [node:original:field_images:1]
Images type with delta 2 [node:original:field_images:2]
Kiểu nội dung [node:original:content-type] Kiểu nội dung của nút.
Chỉnh sửa URL [node:original:content-type:edit-url] The URL of the content type's edit page.
Mô tả [node:original:content-type:description] The optional description of the content type.
Số bài viết [node:original:content-type:node-count] The number of nodes belonging to the content type.
Tên [node:original:content-type:name] The name of the content type.
Tên có thể được máy nhận diện [node:original:content-type:machine-name] The unique machine-readable name of the content type.
KML File [node:original:field_kml_file] trường Tập tin.
Hiển thị [node:original:field_kml_file:display] Flag to control whether this file should be displayed when viewing content
Mô tả [node:original:field_kml_file:description]
Tập tin [node:original:field_kml_file:entity] The referenced entity
Tập tin ID [node:original:field_kml_file:target_id]
Languages [node:original:field_languages] trường Ngôn ngữ.
Languages type with delta 0 [node:original:field_languages:0]
Languages type with delta 1 [node:original:field_languages:1]
Languages type with delta 2 [node:original:field_languages:2]
List [node:original:field_list] trường Text (formatted, long).
List type with delta 0 [node:original:field_list:0]
List type with delta 1 [node:original:field_list:1]
List type with delta 2 [node:original:field_list:2]
Lần xem cuối [node:original:last-view] Ngày node được đọc gần nhất.
Fallback date format [node:original:last-view:fallback] A date in 'fallback' format. (T3, 08/18/2020 - 10:18)
HTML Date [node:original:last-view:html_date] A date in 'html_date' format. (2020-08-18)
HTML Datetime [node:original:last-view:html_datetime] A date in 'html_datetime' format. (2020-08-18T10:18:07+0000)
HTML Month [node:original:last-view:html_month] A date in 'html_month' format. (2020-08)
HTML Time [node:original:last-view:html_time] A date in 'html_time' format. (10:18:07)
HTML Week [node:original:last-view:html_week] A date in 'html_week' format. (2020-W34)
HTML Year [node:original:last-view:html_year] A date in 'html_year' format. (2020)
HTML Yearless date [node:original:last-view:html_yearless_date] A date in 'html_yearless_date' format. (08-18)
Nhãn thời gian thô [node:original:last-view:raw] Ngày tháng ở dạng tem thời gian UNIX. (1597745887)
Thời gian từ [node:original:last-view:since] Ngày tháng ở dạng 'kể từ lúc'. (1 minute)
Định dạng ngắn gọn [node:original:last-view:short] Ngày tháng ở dạng 'ngắn gọn'. (08/18/2020 - 10:18)
Định dạng trung bình [node:original:last-view:medium] Ngày tháng ở dạng 'bình thường'. (T3, 08/18/2020 - 10:18)
Định dạng tùy biến [node:original:last-view:custom:?] A date in a custom format. See the PHP documentation for details.
Định dạng đầy đủ [node:original:last-view:long] Ngày tháng ở dạng 'đầy đủ'. (Thứ ba, Tháng 8 18, 2020 - 10:18)
metatags [node:original:field_metatags] trường Meta tags.
Metatag [node:original:field_metatags:value]
Mã ngôn ngữ [node:original:langcode] The language code of the language the node is written in.
Ngày tạo [node:original:created]
Fallback date format [node:original:created:fallback] A date in 'fallback' format. (T3, 08/18/2020 - 10:18)
HTML Date [node:original:created:html_date] A date in 'html_date' format. (2020-08-18)
HTML Datetime [node:original:created:html_datetime] A date in 'html_datetime' format. (2020-08-18T10:18:07+0000)
HTML Month [node:original:created:html_month] A date in 'html_month' format. (2020-08)
HTML Time [node:original:created:html_time] A date in 'html_time' format. (10:18:07)
HTML Week [node:original:created:html_week] A date in 'html_week' format. (2020-W34)
HTML Year [node:original:created:html_year] A date in 'html_year' format. (2020)
HTML Yearless date [node:original:created:html_yearless_date] A date in 'html_yearless_date' format. (08-18)
Nhãn thời gian thô [node:original:created:raw] Ngày tháng ở dạng tem thời gian UNIX. (1597745887)
Thời gian từ [node:original:created:since] Ngày tháng ở dạng 'kể từ lúc'. (1 minute)
Định dạng ngắn gọn [node:original:created:short] Ngày tháng ở dạng 'ngắn gọn'. (08/18/2020 - 10:18)
Định dạng trung bình [node:original:created:medium] Ngày tháng ở dạng 'bình thường'. (T3, 08/18/2020 - 10:18)
Định dạng tùy biến [node:original:created:custom:?] A date in a custom format. See the PHP documentation for details.
Định dạng đầy đủ [node:original:created:long] Ngày tháng ở dạng 'đầy đủ'. (Thứ ba, Tháng 8 18, 2020 - 10:18)
Ngày đã được thay đổi. [node:original:changed] Ngày nút được cập nhật gần nhất.
Fallback date format [node:original:changed:fallback] A date in 'fallback' format. (T3, 08/18/2020 - 10:18)
HTML Date [node:original:changed:html_date] A date in 'html_date' format. (2020-08-18)
HTML Datetime [node:original:changed:html_datetime] A date in 'html_datetime' format. (2020-08-18T10:18:07+0000)
HTML Month [node:original:changed:html_month] A date in 'html_month' format. (2020-08)
HTML Time [node:original:changed:html_time] A date in 'html_time' format. (10:18:07)
HTML Week [node:original:changed:html_week] A date in 'html_week' format. (2020-W34)
HTML Year [node:original:changed:html_year] A date in 'html_year' format. (2020)
HTML Yearless date [node:original:changed:html_yearless_date] A date in 'html_yearless_date' format. (08-18)
Nhãn thời gian thô [node:original:changed:raw] Ngày tháng ở dạng tem thời gian UNIX. (1597745887)
Thời gian từ [node:original:changed:since] Ngày tháng ở dạng 'kể từ lúc'. (1 minute)
Định dạng ngắn gọn [node:original:changed:short] Ngày tháng ở dạng 'ngắn gọn'. (08/18/2020 - 10:18)
Định dạng trung bình [node:original:changed:medium] Ngày tháng ở dạng 'bình thường'. (T3, 08/18/2020 - 10:18)
Định dạng tùy biến [node:original:changed:custom:?] A date in a custom format. See the PHP documentation for details.
Định dạng đầy đủ [node:original:changed:long] Ngày tháng ở dạng 'đầy đủ'. (Thứ ba, Tháng 8 18, 2020 - 10:18)
Nhật ký tin nhắn phiên bản [node:original:log] The explanation of the most recent changes made to the node.
Nội dung [node:original:body] Phần văn bản chính của nội dung.
og:description [node:original:field_og_description] trường Text (formatted, long).
Văn bản [node:original:field_og_description:value]
Định dạng văn bản [node:original:field_og_description:format]
og:image [node:original:field_og_image] trường Text (plain).
Text value [node:original:field_og_image:value]
og:site_name [node:original:field_og_site_name] trường Text (plain).
Text value [node:original:field_og_site_name:value]
og:title [node:original:field_og_title] trường Text (plain).
Text value [node:original:field_og_title:value]
og:type [node:original:field_og_type] trường Text (plain).
Text value [node:original:field_og_type:value]
og:url [node:original:field_og_url] trường Text (plain).
Text value [node:original:field_og_url:value]
Order [node:original:field_order] trường Number (integer).
Integer value [node:original:field_order:value]
Original name [node:original:field_original_name] trường Text (plain).
Text value [node:original:field_original_name:value]
Paragraphs [node:original:field_paragraphs] trường Entity reference revisions.
Paragraphs type with delta 0 [node:original:field_paragraphs:0]
Paragraphs type with delta 1 [node:original:field_paragraphs:1]
Paragraphs type with delta 2 [node:original:field_paragraphs:2]
Periode [node:original:field_periode] trường Entity reference.
Từ liệu phân loại [node:original:field_periode:entity] The referenced entity
Từ liệu phân loại ID [node:original:field_periode:target_id]
Plans [node:original:field_references_content] trường Entity reference.
Plans type with delta 0 [node:original:field_references_content:0]
Plans type with delta 1 [node:original:field_references_content:1]
Plans type with delta 2 [node:original:field_references_content:2]
stat num bot update [node:original:field_stat_num_bot_update] trường Number (integer).
Integer value [node:original:field_stat_num_bot_update:value]
Summary [node:original:field_summary] trường Text (plain, long).
Text value [node:original:field_summary:value]
Số bình luận [node:original:comment-count] The number of comments posted on an entity.
Số bình luận mới [node:original:comment-count-new] The number of comments posted on an entity since the reader last viewed it.
Số lần xem [node:original:total-count] Lượng khách đã đọc node.
Số lần xem hôm nay [node:original:day-count] Lượng khách đọc node trong ngày hôm nay.
Thematic [node:original:field_thematic] trường Entity reference.
Thematic type with delta 0 [node:original:field_thematic:0]
Thematic type with delta 1 [node:original:field_thematic:1]
Thematic type with delta 2 [node:original:field_thematic:2]
Thẻ [node:original:field_tags] Entity reference field. Also known as Tags.
Thẻ type with delta 0 [node:original:field_tags:0]
Thẻ type with delta 1 [node:original:field_tags:1]
Thẻ type with delta 2 [node:original:field_tags:2]
title_old [node:original:field_title_old] trường Text (plain).
Text value [node:original:field_title_old:value]
Tiêu đề [node:original:title]
Translation source node [node:original:source] The source node for this current node's translation set.
Address [node:original:source:field_address] trường Địa chỉ.
addresses [node:original:source:field_addresses] trường Địa chỉ.
addresses_levels [node:original:source:field_addresses_levels] trường Entity reference.
address_levels [node:original:source:field_address_levels] trường Entity reference.
Admin Categories [node:original:source:field_admin_categories] trường Entity reference.
Bình luận [node:original:source:comment_forum] trường Bình luận.
Categories [node:original:source:field_categories] trường Entity reference.
Chỉnh sửa URL [node:original:source:edit-url] URL của trang chỉnh sửa node.
Comments [node:original:source:comment] Bình luận field. Also known as Bình luận.
Countries [node:original:source:field_countries] trường Quốc gia.
Countries [node:original:source:field_taxonomy_countries] trường Entity reference.
Desa flag count [node:original:source:flag-save-count] Total flag count for flag Desa
Diễn đàn [node:original:source:taxonomy_forums] trường Entity reference.
Done flag count [node:original:source:flag-done-count] Total flag count for flag Done
Feed [node:original:source:field_feed] trường Entity reference.
feeds [node:original:source:field_feeds] trường Entity reference.
Feeds item [node:original:source:feeds_item] trường Nguồn tin.
General Number Updates [node:original:source:field_general_number_updates] trường Number (integer).
Geofield_WKT [node:original:source:field_geofield_wkt] trường Geofield.
Geolocation [node:original:source:field_geolocation] trường Geofield.
GPX file [node:original:source:field_gpx_file] trường Tập tin.
guid [node:original:source:field_feed_guid] trường Text (plain).
ID bản hiệu đính [node:original:source:vid] Mã duy nhất của phiên bản mới nhất cho nội dung này.
ID nội dung [node:original:source:nid] Mã duy nhất cho nội dung này, hoặc "nút".
Images [node:original:source:field_feed_images] trường Ảnh.
Images [node:original:source:field_images] trường Ảnh.
Kiểu nội dung [node:original:source:content-type] Kiểu nội dung của nút.
KML File [node:original:source:field_kml_file] trường Tập tin.
Languages [node:original:source:field_languages] trường Ngôn ngữ.
List [node:original:source:field_list] trường Text (formatted, long).
Lần xem cuối [node:original:source:last-view] Ngày node được đọc gần nhất.
metatags [node:original:source:field_metatags] trường Meta tags.
Mã ngôn ngữ [node:original:source:langcode] The language code of the language the node is written in.
Ngày tạo [node:original:source:created]
Ngày đã được thay đổi. [node:original:source:changed] Ngày nút được cập nhật gần nhất.
Nhật ký tin nhắn phiên bản [node:original:source:log] The explanation of the most recent changes made to the node.
Nội dung [node:original:source:body] Phần văn bản chính của nội dung.
og:description [node:original:source:field_og_description] trường Text (formatted, long).
og:image [node:original:source:field_og_image] trường Text (plain).
og:site_name [node:original:source:field_og_site_name] trường Text (plain).
og:title [node:original:source:field_og_title] trường Text (plain).
og:type [node:original:source:field_og_type] trường Text (plain).
og:url [node:original:source:field_og_url] trường Text (plain).
Order [node:original:source:field_order] trường Number (integer).
Original name [node:original:source:field_original_name] trường Text (plain).
Paragraphs [node:original:source:field_paragraphs] trường Entity reference revisions.
Periode [node:original:source:field_periode] trường Entity reference.
Plans [node:original:source:field_references_content] trường Entity reference.
stat num bot update [node:original:source:field_stat_num_bot_update] trường Number (integer).
Summary [node:original:source:field_summary] trường Text (plain, long).
Số bình luận [node:original:source:comment-count] The number of comments posted on an entity.
Số bình luận mới [node:original:source:comment-count-new] The number of comments posted on an entity since the reader last viewed it.
Số lần xem [node:original:source:total-count] Lượng khách đã đọc node.
Số lần xem hôm nay [node:original:source:day-count] Lượng khách đọc node trong ngày hôm nay.
Thematic [node:original:source:field_thematic] trường Entity reference.
Thẻ [node:original:source:field_tags] Entity reference field. Also known as Tags.
title_old [node:original:source:field_title_old] trường Text (plain).
Tiêu đề [node:original:source:title]
Travel information categories [node:original:source:field_travel_information_cat] trường Entity reference.
T s [node:original:source:field_twitter_number_post] trường Number (integer).
Tác giả [node:original:source:author]
Tóm tắt [node:original:source:summary] Văn bản tóm tắt cho phần thân bài.
URL [node:original:source:url] Địa chỉ URL của nội dung.
Videos [node:original:source:field_videos] trường Entity reference.
Videos translated [node:original:source:field_videos_translated] trường Entity reference.
Wikipedia body [node:original:source:field_wikipedia_body] trường Text (formatted, long).
Wikipedia languages [node:original:source:field_wikipedia_langs] trường Text (plain).
Wikipedia title [node:original:source:field_wikipedia_title] trường Text (plain).
wikipedia_body_autotrans [node:original:source:field_wikipedia_body_autotrans] trường Number (integer).
W s [node:original:source:field_wikipedia_number_updates] trường Number (integer).
Ảnh [node:original:source:field_image] Ảnh field. Also known as Image.
Travel information categories [node:original:field_travel_information_cat] trường Entity reference.
Travel information categories type with delta 0 [node:original:field_travel_information_cat:0]
Travel information categories type with delta 1 [node:original:field_travel_information_cat:1]
Travel information categories type with delta 2 [node:original:field_travel_information_cat:2]
T s [node:original:field_twitter_number_post] trường Number (integer).
Integer value [node:original:field_twitter_number_post:value]
Tác giả [node:original:author]
Chỉnh sửa URL [node:original:author:edit-url] Địa chỉ tài nguyên của trang chỉnh sửa tài khoản.
Deprecated: User Name [node:original:author:name] Deprecated: Use account-name or display-name instead.
Display Name [node:original:author:display-name] The display name of the user account.
Hình ảnh [node:original:author:user_picture] trường Ảnh.
ID người dùng [node:original:author:uid] ID duy nhất của tài khoản người dùng.
Thư điện tử [node:original:author:mail] Địa chỉ email của tài khoản người dùng.
Tên tài khoản [node:original:author:account-name] Tên đăng nhập của tài khoản người dùng.
Tạo bởi [node:original:author:created] Ngày khởi tạo tài khoản.
URL [node:original:author:url] Địa chỉ tài nguyên của trang hồ sơ tài khoản.
User role ids [node:original:author:role-ids] The role ids the user account is a member of as comma separated list.
User role names [node:original:author:role-names] The role names the user account is a member of as comma separated list.
Vai trò [node:original:author:roles] The user roles associated with the user account.
Đăng nhập cuối [node:original:author:last-login] Ngày đăng nhập gần nhất.
Tóm tắt [node:original:summary] Văn bản tóm tắt cho phần thân bài.
URL [node:original:url] Địa chỉ URL của nội dung.
Tham số [node:original:url:args] The specific argument of the current page (e.g. 'arg:1' on the page 'node/1' returns '1').
Unaliased URL [node:original:url:unaliased] The unaliased URL.
URL gọn [node:original:url:brief] The URL without the protocol and trailing backslash.
Đường dẫn [node:original:url:path] The path component of the URL.
Địa chỉ URL tuyệt đối [node:original:url:absolute] Đường dẫn URL tuyệt đối.
Địa chỉ URL tương đối [node:original:url:relative] The relative URL.
Videos [node:original:field_videos] trường Entity reference.
Videos type with delta 0 [node:original:field_videos:0]
Videos type with delta 1 [node:original:field_videos:1]
Videos type with delta 2 [node:original:field_videos:2]
Videos translated [node:original:field_videos_translated] trường Entity reference.
Videos translated type with delta 0 [node:original:field_videos_translated:0]
Videos translated type with delta 1 [node:original:field_videos_translated:1]
Videos translated type with delta 2 [node:original:field_videos_translated:2]
Wikipedia body [node:original:field_wikipedia_body] trường Text (formatted, long).
Văn bản [node:original:field_wikipedia_body:value]
Định dạng văn bản [node:original:field_wikipedia_body:format]
Wikipedia languages [node:original:field_wikipedia_langs] trường Text (plain).
Text value [node:original:field_wikipedia_langs:value]
Wikipedia title [node:original:field_wikipedia_title] trường Text (plain).
Text value [node:original:field_wikipedia_title:value]
wikipedia_body_autotrans [node:original:field_wikipedia_body_autotrans] trường Number (integer).
Integer value [node:original:field_wikipedia_body_autotrans:value]
W s [node:original:field_wikipedia_number_updates] trường Number (integer).
Integer value [node:original:field_wikipedia_number_updates:value]
Ảnh [node:original:field_image] Ảnh field. Also known as Image.
25_x_25_map [node:original:field_image:25_x_25_map] Represents the image in the given image style.
50 x 50 picture [node:original:field_image:50_x_50_picture] Represents the image in the given image style.
180_x_101_16_9_popup_map [node:original:field_image:180_x_101_16_9_popup_map] Represents the image in the given image style.
270 x 480 16:9 HVGA Portrait [node:original:field_image:270_x_480_16_9_hvga_portrait] Represents the image in the given image style.
360 x 640 16:9 nHD Portrait [node:original:field_image:360_x_640_16_9_nhd_landscape] Represents the image in the given image style.
480 x 270 16:9 HVGA Landscape [node:original:field_image:480_x_270_16_9_hvga_landscape] Represents the image in the given image style.
540 x 960 16:9 qHD Portrait [node:original:field_image:540_x_960_16_9_qhd_portrait] Represents the image in the given image style.
640 x 360 16:9 nHD Landscape [node:original:field_image:640_x_360_16_9_nhd_landscape] Represents the image in the given image style.
640x320 [node:original:field_image:640x320] Represents the image in the given image style.
960 x 540 16:9 qHD Landscape [node:original:field_image:960_x_540_16_9_qhd_landscape] Represents the image in the given image style.
1024 x 576 16:9 WSVGA Landscape [node:original:field_image:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape] Represents the image in the given image style.
1200_x_330 [node:original:field_image:1200_x_330] Represents the image in the given image style.
1280 x 720 16:9 HD Landscape [node:original:field_image:1280_x_720_16_9_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
1600 x 900 16:9 HD+ Landscape [node:original:field_image:1600_x_900_16_9_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
1920 x 1080 16:9 Full HD Landscape [node:original:field_image:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
Alternative text [node:original:field_image:alt] Alternative image text, for the image's 'alt' attribute.
Chiều cao [node:original:field_image:height] The height of the image in pixels.
Chiều rộng [node:original:field_image:width] The width of the image in pixels.
GeofieldMap Default Icon Style (34x34) [node:original:field_image:geofield_map_default_icon_style] Represents the image in the given image style.
Large (480×480) [node:original:field_image:large] Represents the image in the given image style.
Medium (220×220) [node:original:field_image:medium] Represents the image in the given image style.
Teaser background [node:original:field_image:teaser_background] Represents the image in the given image style.
Thumbnail (100×100) [node:original:field_image:thumbnail] Represents the image in the given image style.
Thumbnail scale and crop 100 x 100 [node:original:field_image:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100] Represents the image in the given image style.
Tiêu đề [node:original:field_image:title] Image title text, for the image's 'title' attribute.
Tập tin [node:original:field_image:entity] The referenced entity
Tập tin ID [node:original:field_image:target_id]
Paragraphs [node:field_paragraphs] trường Entity reference revisions.
Paragraphs type with delta 0 [node:field_paragraphs:0]
Đoạn [node:field_paragraphs:0:entity] The referenced entity revision
Đoạn ID [node:field_paragraphs:0:target_id]
Đoạn revision ID [node:field_paragraphs:0:target_revision_id]
Paragraphs type with delta 1 [node:field_paragraphs:1]
Đoạn [node:field_paragraphs:1:entity] The referenced entity revision
Đoạn ID [node:field_paragraphs:1:target_id]
Đoạn revision ID [node:field_paragraphs:1:target_revision_id]
Paragraphs type with delta 2 [node:field_paragraphs:2]
Đoạn [node:field_paragraphs:2:entity] The referenced entity revision
Đoạn ID [node:field_paragraphs:2:target_id]
Đoạn revision ID [node:field_paragraphs:2:target_revision_id]
Periode [node:field_periode] trường Entity reference.
Từ liệu phân loại [node:field_periode:entity] The referenced entity
Chỉnh sửa URL [node:field_periode:entity:edit-url] The URL of the taxonomy term's edit page.
Cấp trên [node:field_periode:entity:parents] An array of all the term's parents, starting with the root.
icon [node:field_periode:entity:field_icon] trường Ảnh.
ID từ liệu [node:field_periode:entity:tid] Mã duy nhất của mục phân loại.
Mô tả [node:field_periode:entity:description] Thông tin mô tả tùy chọn cho phân loại.
Original từ liệu phân loại [node:field_periode:entity:original] The original từ liệu phân loại data if the từ liệu phân loại is being updated or saved.
Root term [node:field_periode:entity:root] The root term of the taxonomy term.
Số bài viết [node:field_periode:entity:node-count] Số mục nội dung được liệt vào phân loại này.
Tên [node:field_periode:entity:name] Tên của mục phân loại.
Từ liệu cấp trên [node:field_periode:entity:parent] Từ liệu cha của từ liệu này, nếu có.
Từ vựng [node:field_periode:entity:vocabulary] Từ vựng chứa từ liệu này.
URL [node:field_periode:entity:url] Địa chỉ URL của phân loại.
Đồ chứa [node:field_periode:entity:forum_container] trường Kiểu Bool.
Từ liệu phân loại ID [node:field_periode:target_id]
Plans [node:field_references_content] trường Entity reference.
Plans type with delta 0 [node:field_references_content:0]
Nội dung [node:field_references_content:0:entity] The referenced entity
Nội dung ID [node:field_references_content:0:target_id]
Plans type with delta 1 [node:field_references_content:1]
Nội dung [node:field_references_content:1:entity] The referenced entity
Nội dung ID [node:field_references_content:1:target_id]
Plans type with delta 2 [node:field_references_content:2]
Nội dung [node:field_references_content:2:entity] The referenced entity
Nội dung ID [node:field_references_content:2:target_id]
stat num bot update [node:field_stat_num_bot_update] trường Number (integer).
Integer value [node:field_stat_num_bot_update:value]
Summary [node:field_summary] trường Text (plain, long).
Text value [node:field_summary:value]
Số bình luận [node:comment-count] The number of comments posted on an entity.
Số bình luận mới [node:comment-count-new] The number of comments posted on an entity since the reader last viewed it.
Số lần xem [node:total-count] Lượng khách đã đọc node.
Số lần xem hôm nay [node:day-count] Lượng khách đọc node trong ngày hôm nay.
Thematic [node:field_thematic] trường Entity reference.
Thematic type with delta 0 [node:field_thematic:0]
Từ liệu phân loại [node:field_thematic:0:entity] The referenced entity
Từ liệu phân loại ID [node:field_thematic:0:target_id]
Thematic type with delta 1 [node:field_thematic:1]
Từ liệu phân loại [node:field_thematic:1:entity] The referenced entity
Từ liệu phân loại ID [node:field_thematic:1:target_id]
Thematic type with delta 2 [node:field_thematic:2]
Từ liệu phân loại [node:field_thematic:2:entity] The referenced entity
Từ liệu phân loại ID [node:field_thematic:2:target_id]
Thẻ [node:field_tags] Entity reference field. Also known as Tags.
Thẻ type with delta 0 [node:field_tags:0]
Từ liệu phân loại [node:field_tags:0:entity] The referenced entity
Từ liệu phân loại ID [node:field_tags:0:target_id]
Thẻ type with delta 1 [node:field_tags:1]
Từ liệu phân loại [node:field_tags:1:entity] The referenced entity
Từ liệu phân loại ID [node:field_tags:1:target_id]
Thẻ type with delta 2 [node:field_tags:2]
Từ liệu phân loại [node:field_tags:2:entity] The referenced entity
Từ liệu phân loại ID [node:field_tags:2:target_id]
title_old [node:field_title_old] trường Text (plain).
Text value [node:field_title_old:value]
Tiêu đề [node:title]
Translation source node [node:source] The source node for this current node's translation set.
Address [node:source:field_address] trường Địa chỉ.
The additional name. [node:source:field_address:additional_name]
The country name [node:source:field_address:country_name]
The dependent locality (i.e. neighbourhood). [node:source:field_address:dependent_locality]
The family name. [node:source:field_address:family_name]
The first line of the address block. [node:source:field_address:address_line1]
The given name. [node:source:field_address:given_name]
The language code. [node:source:field_address:langcode]
The locality (i.e. city). [node:source:field_address:locality]
The organization [node:source:field_address:organization]
The postal code. [node:source:field_address:postal_code]
The second line of the address block. [node:source:field_address:address_line2]
The sorting code. [node:source:field_address:sorting_code]
The top-level administrative subdivision of the country. [node:source:field_address:administrative_area]
The two-letter country code. [node:source:field_address:country_code]
addresses [node:source:field_addresses] trường Địa chỉ.
addresses type with delta 0 [node:source:field_addresses:0]
addresses type with delta 1 [node:source:field_addresses:1]
addresses type with delta 2 [node:source:field_addresses:2]
addresses_levels [node:source:field_addresses_levels] trường Entity reference.
addresses_levels type with delta 0 [node:source:field_addresses_levels:0]
addresses_levels type with delta 1 [node:source:field_addresses_levels:1]
addresses_levels type with delta 2 [node:source:field_addresses_levels:2]
address_levels [node:source:field_address_levels] trường Entity reference.
address_levels type with delta 0 [node:source:field_address_levels:0]
address_levels type with delta 1 [node:source:field_address_levels:1]
address_levels type with delta 2 [node:source:field_address_levels:2]
Admin Categories [node:source:field_admin_categories] trường Entity reference.
Admin Categories type with delta 0 [node:source:field_admin_categories:0]
Admin Categories type with delta 1 [node:source:field_admin_categories:1]
Admin Categories type with delta 2 [node:source:field_admin_categories:2]
Bình luận [node:source:comment_forum] trường Bình luận.
Last comment ID [node:source:comment_forum:cid]
Last comment name [node:source:comment_forum:last_comment_name] The name of the user posting the last comment.
Last comment timestamp [node:source:comment_forum:last_comment_timestamp] The time that the last comment was created.
Last comment user ID [node:source:comment_forum:last_comment_uid]
Số phản hồi [node:source:comment_forum:comment_count] The number of comments.
Trạng thái bình luận [node:source:comment_forum:status]
Categories [node:source:field_categories] trường Entity reference.
Categories type with delta 0 [node:source:field_categories:0]
Categories type with delta 1 [node:source:field_categories:1]
Categories type with delta 2 [node:source:field_categories:2]
Chỉnh sửa URL [node:source:edit-url] URL của trang chỉnh sửa node.
Comments [node:source:comment] Bình luận field. Also known as Bình luận.
Last comment ID [node:source:comment:cid]
Last comment name [node:source:comment:last_comment_name] The name of the user posting the last comment.
Last comment timestamp [node:source:comment:last_comment_timestamp] The time that the last comment was created.
Last comment user ID [node:source:comment:last_comment_uid]
Số phản hồi [node:source:comment:comment_count] The number of comments.
Trạng thái bình luận [node:source:comment:status]
Countries [node:source:field_countries] trường Quốc gia.
Countries type with delta 0 [node:source:field_countries:0]
Countries type with delta 1 [node:source:field_countries:1]
Countries type with delta 2 [node:source:field_countries:2]
Countries [node:source:field_taxonomy_countries] trường Entity reference.
Countries type with delta 0 [node:source:field_taxonomy_countries:0]
Countries type with delta 1 [node:source:field_taxonomy_countries:1]
Countries type with delta 2 [node:source:field_taxonomy_countries:2]
Desa flag count [node:source:flag-save-count] Total flag count for flag Desa
Diễn đàn [node:source:taxonomy_forums] trường Entity reference.
Từ liệu phân loại [node:source:taxonomy_forums:entity] The referenced entity
Từ liệu phân loại ID [node:source:taxonomy_forums:target_id]
Done flag count [node:source:flag-done-count] Total flag count for flag Done
Feed [node:source:field_feed] trường Entity reference.
Nguồn tin [node:source:field_feed:entity] The referenced entity
Nguồn tin ID [node:source:field_feed:target_id]
feeds [node:source:field_feeds] trường Entity reference.
feeds type with delta 0 [node:source:field_feeds:0]
feeds type with delta 1 [node:source:field_feeds:1]
feeds type with delta 2 [node:source:field_feeds:2]
Feeds item [node:source:feeds_item] trường Nguồn tin.
Item GUID [node:source:feeds_item:guid]
Item hash [node:source:feeds_item:hash]
Item URL [node:source:feeds_item:url]
Nguồn tin [node:source:feeds_item:entity] The referenced entity
Nguồn tin ID [node:source:feeds_item:target_id]
Nhãn thời gian [node:source:feeds_item:imported]
General Number Updates [node:source:field_general_number_updates] trường Number (integer).
Integer value [node:source:field_general_number_updates:value]
Geofield_WKT [node:source:field_geofield_wkt] trường Geofield.
Bottom Bounding [node:source:field_geofield_wkt:bottom]
Centroid Latitude [node:source:field_geofield_wkt:lat]
Centroid Longitude [node:source:field_geofield_wkt:lon]
Geohash [node:source:field_geofield_wkt:geohash]
Geometry [node:source:field_geofield_wkt:value]
Geometry Type [node:source:field_geofield_wkt:geo_type]
LatLong Pair [node:source:field_geofield_wkt:latlon]
Left Bounding [node:source:field_geofield_wkt:left]
Right Bounding [node:source:field_geofield_wkt:right]
Top Bounding [node:source:field_geofield_wkt:top]
Geolocation [node:source:field_geolocation] trường Geofield.
Geolocation type with delta 0 [node:source:field_geolocation:0]
Geolocation type with delta 1 [node:source:field_geolocation:1]
Geolocation type with delta 2 [node:source:field_geolocation:2]
GPX file [node:source:field_gpx_file] trường Tập tin.
Hiển thị [node:source:field_gpx_file:display] Flag to control whether this file should be displayed when viewing content
Mô tả [node:source:field_gpx_file:description]
Tập tin [node:source:field_gpx_file:entity] The referenced entity
Tập tin ID [node:source:field_gpx_file:target_id]
guid [node:source:field_feed_guid] trường Text (plain).
Text value [node:source:field_feed_guid:value]
ID bản hiệu đính [node:source:vid] Mã duy nhất của phiên bản mới nhất cho nội dung này.
ID nội dung [node:source:nid] Mã duy nhất cho nội dung này, hoặc "nút".
Images [node:source:field_feed_images] trường Ảnh.
Images type with delta 0 [node:source:field_feed_images:0]
Images type with delta 1 [node:source:field_feed_images:1]
Images type with delta 2 [node:source:field_feed_images:2]
Images [node:source:field_images] trường Ảnh.
Images type with delta 0 [node:source:field_images:0]
Images type with delta 1 [node:source:field_images:1]
Images type with delta 2 [node:source:field_images:2]
Kiểu nội dung [node:source:content-type] Kiểu nội dung của nút.
Chỉnh sửa URL [node:source:content-type:edit-url] The URL of the content type's edit page.
Mô tả [node:source:content-type:description] The optional description of the content type.
Số bài viết [node:source:content-type:node-count] The number of nodes belonging to the content type.
Tên [node:source:content-type:name] The name of the content type.
Tên có thể được máy nhận diện [node:source:content-type:machine-name] The unique machine-readable name of the content type.
KML File [node:source:field_kml_file] trường Tập tin.
Hiển thị [node:source:field_kml_file:display] Flag to control whether this file should be displayed when viewing content
Mô tả [node:source:field_kml_file:description]
Tập tin [node:source:field_kml_file:entity] The referenced entity
Tập tin ID [node:source:field_kml_file:target_id]
Languages [node:source:field_languages] trường Ngôn ngữ.
Languages type with delta 0 [node:source:field_languages:0]
Languages type with delta 1 [node:source:field_languages:1]
Languages type with delta 2 [node:source:field_languages:2]
List [node:source:field_list] trường Text (formatted, long).
List type with delta 0 [node:source:field_list:0]
List type with delta 1 [node:source:field_list:1]
List type with delta 2 [node:source:field_list:2]
Lần xem cuối [node:source:last-view] Ngày node được đọc gần nhất.
Fallback date format [node:source:last-view:fallback] A date in 'fallback' format. (T3, 08/18/2020 - 10:18)
HTML Date [node:source:last-view:html_date] A date in 'html_date' format. (2020-08-18)
HTML Datetime [node:source:last-view:html_datetime] A date in 'html_datetime' format. (2020-08-18T10:18:07+0000)
HTML Month [node:source:last-view:html_month] A date in 'html_month' format. (2020-08)
HTML Time [node:source:last-view:html_time] A date in 'html_time' format. (10:18:07)
HTML Week [node:source:last-view:html_week] A date in 'html_week' format. (2020-W34)
HTML Year [node:source:last-view:html_year] A date in 'html_year' format. (2020)
HTML Yearless date [node:source:last-view:html_yearless_date] A date in 'html_yearless_date' format. (08-18)
Nhãn thời gian thô [node:source:last-view:raw] Ngày tháng ở dạng tem thời gian UNIX. (1597745887)
Thời gian từ [node:source:last-view:since] Ngày tháng ở dạng 'kể từ lúc'. (1 minute)
Định dạng ngắn gọn [node:source:last-view:short] Ngày tháng ở dạng 'ngắn gọn'. (08/18/2020 - 10:18)
Định dạng trung bình [node:source:last-view:medium] Ngày tháng ở dạng 'bình thường'. (T3, 08/18/2020 - 10:18)
Định dạng tùy biến [node:source:last-view:custom:?] A date in a custom format. See the PHP documentation for details.
Định dạng đầy đủ [node:source:last-view:long] Ngày tháng ở dạng 'đầy đủ'. (Thứ ba, Tháng 8 18, 2020 - 10:18)
metatags [node:source:field_metatags] trường Meta tags.
Metatag [node:source:field_metatags:value]
Mã ngôn ngữ [node:source:langcode] The language code of the language the node is written in.
Ngày tạo [node:source:created]
Fallback date format [node:source:created:fallback] A date in 'fallback' format. (T3, 08/18/2020 - 10:18)
HTML Date [node:source:created:html_date] A date in 'html_date' format. (2020-08-18)
HTML Datetime [node:source:created:html_datetime] A date in 'html_datetime' format. (2020-08-18T10:18:07+0000)
HTML Month [node:source:created:html_month] A date in 'html_month' format. (2020-08)
HTML Time [node:source:created:html_time] A date in 'html_time' format. (10:18:07)
HTML Week [node:source:created:html_week] A date in 'html_week' format. (2020-W34)
HTML Year [node:source:created:html_year] A date in 'html_year' format. (2020)
HTML Yearless date [node:source:created:html_yearless_date] A date in 'html_yearless_date' format. (08-18)
Nhãn thời gian thô [node:source:created:raw] Ngày tháng ở dạng tem thời gian UNIX. (1597745887)
Thời gian từ [node:source:created:since] Ngày tháng ở dạng 'kể từ lúc'. (1 minute)
Định dạng ngắn gọn [node:source:created:short] Ngày tháng ở dạng 'ngắn gọn'. (08/18/2020 - 10:18)
Định dạng trung bình [node:source:created:medium] Ngày tháng ở dạng 'bình thường'. (T3, 08/18/2020 - 10:18)
Định dạng tùy biến [node:source:created:custom:?] A date in a custom format. See the PHP documentation for details.
Định dạng đầy đủ [node:source:created:long] Ngày tháng ở dạng 'đầy đủ'. (Thứ ba, Tháng 8 18, 2020 - 10:18)
Ngày đã được thay đổi. [node:source:changed] Ngày nút được cập nhật gần nhất.
Fallback date format [node:source:changed:fallback] A date in 'fallback' format. (T3, 08/18/2020 - 10:18)
HTML Date [node:source:changed:html_date] A date in 'html_date' format. (2020-08-18)
HTML Datetime [node:source:changed:html_datetime] A date in 'html_datetime' format. (2020-08-18T10:18:07+0000)
HTML Month [node:source:changed:html_month] A date in 'html_month' format. (2020-08)
HTML Time [node:source:changed:html_time] A date in 'html_time' format. (10:18:07)
HTML Week [node:source:changed:html_week] A date in 'html_week' format. (2020-W34)
HTML Year [node:source:changed:html_year] A date in 'html_year' format. (2020)
HTML Yearless date [node:source:changed:html_yearless_date] A date in 'html_yearless_date' format. (08-18)
Nhãn thời gian thô [node:source:changed:raw] Ngày tháng ở dạng tem thời gian UNIX. (1597745887)
Thời gian từ [node:source:changed:since] Ngày tháng ở dạng 'kể từ lúc'. (1 minute)
Định dạng ngắn gọn [node:source:changed:short] Ngày tháng ở dạng 'ngắn gọn'. (08/18/2020 - 10:18)
Định dạng trung bình [node:source:changed:medium] Ngày tháng ở dạng 'bình thường'. (T3, 08/18/2020 - 10:18)
Định dạng tùy biến [node:source:changed:custom:?] A date in a custom format. See the PHP documentation for details.
Định dạng đầy đủ [node:source:changed:long] Ngày tháng ở dạng 'đầy đủ'. (Thứ ba, Tháng 8 18, 2020 - 10:18)
Nhật ký tin nhắn phiên bản [node:source:log] The explanation of the most recent changes made to the node.
Nội dung [node:source:body] Phần văn bản chính của nội dung.
og:description [node:source:field_og_description] trường Text (formatted, long).
Văn bản [node:source:field_og_description:value]
Định dạng văn bản [node:source:field_og_description:format]
og:image [node:source:field_og_image] trường Text (plain).
Text value [node:source:field_og_image:value]
og:site_name [node:source:field_og_site_name] trường Text (plain).
Text value [node:source:field_og_site_name:value]
og:title [node:source:field_og_title] trường Text (plain).
Text value [node:source:field_og_title:value]
og:type [node:source:field_og_type] trường Text (plain).
Text value [node:source:field_og_type:value]
og:url [node:source:field_og_url] trường Text (plain).
Text value [node:source:field_og_url:value]
Order [node:source:field_order] trường Number (integer).
Integer value [node:source:field_order:value]
Original name [node:source:field_original_name] trường Text (plain).
Text value [node:source:field_original_name:value]
Original nội dung [node:source:original] The original nội dung data if the nội dung is being updated or saved.
Address [node:source:original:field_address] trường Địa chỉ.
addresses [node:source:original:field_addresses] trường Địa chỉ.
addresses_levels [node:source:original:field_addresses_levels] trường Entity reference.
address_levels [node:source:original:field_address_levels] trường Entity reference.
Admin Categories [node:source:original:field_admin_categories] trường Entity reference.
Bình luận [node:source:original:comment_forum] trường Bình luận.
Categories [node:source:original:field_categories] trường Entity reference.
Chỉnh sửa URL [node:source:original:edit-url] URL của trang chỉnh sửa node.
Comments [node:source:original:comment] Bình luận field. Also known as Bình luận.
Countries [node:source:original:field_countries] trường Quốc gia.
Countries [node:source:original:field_taxonomy_countries] trường Entity reference.
Desa flag count [node:source:original:flag-save-count] Total flag count for flag Desa
Diễn đàn [node:source:original:taxonomy_forums] trường Entity reference.
Done flag count [node:source:original:flag-done-count] Total flag count for flag Done
Feed [node:source:original:field_feed] trường Entity reference.
feeds [node:source:original:field_feeds] trường Entity reference.
Feeds item [node:source:original:feeds_item] trường Nguồn tin.
General Number Updates [node:source:original:field_general_number_updates] trường Number (integer).
Geofield_WKT [node:source:original:field_geofield_wkt] trường Geofield.
Geolocation [node:source:original:field_geolocation] trường Geofield.
GPX file [node:source:original:field_gpx_file] trường Tập tin.
guid [node:source:original:field_feed_guid] trường Text (plain).
ID bản hiệu đính [node:source:original:vid] Mã duy nhất của phiên bản mới nhất cho nội dung này.
ID nội dung [node:source:original:nid] Mã duy nhất cho nội dung này, hoặc "nút".
Images [node:source:original:field_feed_images] trường Ảnh.
Images [node:source:original:field_images] trường Ảnh.
Kiểu nội dung [node:source:original:content-type] Kiểu nội dung của nút.
KML File [node:source:original:field_kml_file] trường Tập tin.
Languages [node:source:original:field_languages] trường Ngôn ngữ.
List [node:source:original:field_list] trường Text (formatted, long).
Lần xem cuối [node:source:original:last-view] Ngày node được đọc gần nhất.
metatags [node:source:original:field_metatags] trường Meta tags.
Mã ngôn ngữ [node:source:original:langcode] The language code of the language the node is written in.
Ngày tạo [node:source:original:created]
Ngày đã được thay đổi. [node:source:original:changed] Ngày nút được cập nhật gần nhất.
Nhật ký tin nhắn phiên bản [node:source:original:log] The explanation of the most recent changes made to the node.
Nội dung [node:source:original:body] Phần văn bản chính của nội dung.
og:description [node:source:original:field_og_description] trường Text (formatted, long).
og:image [node:source:original:field_og_image] trường Text (plain).
og:site_name [node:source:original:field_og_site_name] trường Text (plain).
og:title [node:source:original:field_og_title] trường Text (plain).
og:type [node:source:original:field_og_type] trường Text (plain).
og:url [node:source:original:field_og_url] trường Text (plain).
Order [node:source:original:field_order] trường Number (integer).
Original name [node:source:original:field_original_name] trường Text (plain).
Paragraphs [node:source:original:field_paragraphs] trường Entity reference revisions.
Periode [node:source:original:field_periode] trường Entity reference.
Plans [node:source:original:field_references_content] trường Entity reference.
stat num bot update [node:source:original:field_stat_num_bot_update] trường Number (integer).
Summary [node:source:original:field_summary] trường Text (plain, long).
Số bình luận [node:source:original:comment-count] The number of comments posted on an entity.
Số bình luận mới [node:source:original:comment-count-new] The number of comments posted on an entity since the reader last viewed it.
Số lần xem [node:source:original:total-count] Lượng khách đã đọc node.
Số lần xem hôm nay [node:source:original:day-count] Lượng khách đọc node trong ngày hôm nay.
Thematic [node:source:original:field_thematic] trường Entity reference.
Thẻ [node:source:original:field_tags] Entity reference field. Also known as Tags.
title_old [node:source:original:field_title_old] trường Text (plain).
Tiêu đề [node:source:original:title]
Travel information categories [node:source:original:field_travel_information_cat] trường Entity reference.
T s [node:source:original:field_twitter_number_post] trường Number (integer).
Tác giả [node:source:original:author]
Tóm tắt [node:source:original:summary] Văn bản tóm tắt cho phần thân bài.
URL [node:source:original:url] Địa chỉ URL của nội dung.
Videos [node:source:original:field_videos] trường Entity reference.
Videos translated [node:source:original:field_videos_translated] trường Entity reference.
Wikipedia body [node:source:original:field_wikipedia_body] trường Text (formatted, long).
Wikipedia languages [node:source:original:field_wikipedia_langs] trường Text (plain).
Wikipedia title [node:source:original:field_wikipedia_title] trường Text (plain).
wikipedia_body_autotrans [node:source:original:field_wikipedia_body_autotrans] trường Number (integer).
W s [node:source:original:field_wikipedia_number_updates] trường Number (integer).
Ảnh [node:source:original:field_image] Ảnh field. Also known as Image.
Paragraphs [node:source:field_paragraphs] trường Entity reference revisions.
Paragraphs type with delta 0 [node:source:field_paragraphs:0]
Paragraphs type with delta 1 [node:source:field_paragraphs:1]
Paragraphs type with delta 2 [node:source:field_paragraphs:2]
Periode [node:source:field_periode] trường Entity reference.
Từ liệu phân loại [node:source:field_periode:entity] The referenced entity
Từ liệu phân loại ID [node:source:field_periode:target_id]
Plans [node:source:field_references_content] trường Entity reference.
Plans type with delta 0 [node:source:field_references_content:0]
Plans type with delta 1 [node:source:field_references_content:1]
Plans type with delta 2 [node:source:field_references_content:2]
stat num bot update [node:source:field_stat_num_bot_update] trường Number (integer).
Integer value [node:source:field_stat_num_bot_update:value]
Summary [node:source:field_summary] trường Text (plain, long).
Text value [node:source:field_summary:value]
Số bình luận [node:source:comment-count] The number of comments posted on an entity.
Số bình luận mới [node:source:comment-count-new] The number of comments posted on an entity since the reader last viewed it.
Số lần xem [node:source:total-count] Lượng khách đã đọc node.
Số lần xem hôm nay [node:source:day-count] Lượng khách đọc node trong ngày hôm nay.
Thematic [node:source:field_thematic] trường Entity reference.
Thematic type with delta 0 [node:source:field_thematic:0]
Thematic type with delta 1 [node:source:field_thematic:1]
Thematic type with delta 2 [node:source:field_thematic:2]
Thẻ [node:source:field_tags] Entity reference field. Also known as Tags.
Thẻ type with delta 0 [node:source:field_tags:0]
Thẻ type with delta 1 [node:source:field_tags:1]
Thẻ type with delta 2 [node:source:field_tags:2]
title_old [node:source:field_title_old] trường Text (plain).
Text value [node:source:field_title_old:value]
Tiêu đề [node:source:title]
Travel information categories [node:source:field_travel_information_cat] trường Entity reference.
Travel information categories type with delta 0 [node:source:field_travel_information_cat:0]
Travel information categories type with delta 1 [node:source:field_travel_information_cat:1]
Travel information categories type with delta 2 [node:source:field_travel_information_cat:2]
T s [node:source:field_twitter_number_post] trường Number (integer).
Integer value [node:source:field_twitter_number_post:value]
Tác giả [node:source:author]
Chỉnh sửa URL [node:source:author:edit-url] Địa chỉ tài nguyên của trang chỉnh sửa tài khoản.
Deprecated: User Name [node:source:author:name] Deprecated: Use account-name or display-name instead.
Display Name [node:source:author:display-name] The display name of the user account.
Hình ảnh [node:source:author:user_picture] trường Ảnh.
ID người dùng [node:source:author:uid] ID duy nhất của tài khoản người dùng.
Original người dùng [node:source:author:original] The original người dùng data if the người dùng is being updated or saved.
Thư điện tử [node:source:author:mail] Địa chỉ email của tài khoản người dùng.
Tên tài khoản [node:source:author:account-name] Tên đăng nhập của tài khoản người dùng.
Tạo bởi [node:source:author:created] Ngày khởi tạo tài khoản.
URL [node:source:author:url] Địa chỉ tài nguyên của trang hồ sơ tài khoản.
User role ids [node:source:author:role-ids] The role ids the user account is a member of as comma separated list.
User role names [node:source:author:role-names] The role names the user account is a member of as comma separated list.
Vai trò [node:source:author:roles] The user roles associated with the user account.
Đăng nhập cuối [node:source:author:last-login] Ngày đăng nhập gần nhất.
Tóm tắt [node:source:summary] Văn bản tóm tắt cho phần thân bài.
URL [node:source:url] Địa chỉ URL của nội dung.
Tham số [node:source:url:args] The specific argument of the current page (e.g. 'arg:1' on the page 'node/1' returns '1').
Unaliased URL [node:source:url:unaliased] The unaliased URL.
URL gọn [node:source:url:brief] The URL without the protocol and trailing backslash.
Đường dẫn [node:source:url:path] The path component of the URL.
Địa chỉ URL tuyệt đối [node:source:url:absolute] Đường dẫn URL tuyệt đối.
Địa chỉ URL tương đối [node:source:url:relative] The relative URL.
Videos [node:source:field_videos] trường Entity reference.
Videos type with delta 0 [node:source:field_videos:0]
Videos type with delta 1 [node:source:field_videos:1]
Videos type with delta 2 [node:source:field_videos:2]
Videos translated [node:source:field_videos_translated] trường Entity reference.
Videos translated type with delta 0 [node:source:field_videos_translated:0]
Videos translated type with delta 1 [node:source:field_videos_translated:1]
Videos translated type with delta 2 [node:source:field_videos_translated:2]
Wikipedia body [node:source:field_wikipedia_body] trường Text (formatted, long).
Văn bản [node:source:field_wikipedia_body:value]
Định dạng văn bản [node:source:field_wikipedia_body:format]
Wikipedia languages [node:source:field_wikipedia_langs] trường Text (plain).
Text value [node:source:field_wikipedia_langs:value]
Wikipedia title [node:source:field_wikipedia_title] trường Text (plain).
Text value [node:source:field_wikipedia_title:value]
wikipedia_body_autotrans [node:source:field_wikipedia_body_autotrans] trường Number (integer).
Integer value [node:source:field_wikipedia_body_autotrans:value]
W s [node:source:field_wikipedia_number_updates] trường Number (integer).
Integer value [node:source:field_wikipedia_number_updates:value]
Ảnh [node:source:field_image] Ảnh field. Also known as Image.
25_x_25_map [node:source:field_image:25_x_25_map] Represents the image in the given image style.
50 x 50 picture [node:source:field_image:50_x_50_picture] Represents the image in the given image style.
180_x_101_16_9_popup_map [node:source:field_image:180_x_101_16_9_popup_map] Represents the image in the given image style.
270 x 480 16:9 HVGA Portrait [node:source:field_image:270_x_480_16_9_hvga_portrait] Represents the image in the given image style.
360 x 640 16:9 nHD Portrait [node:source:field_image:360_x_640_16_9_nhd_landscape] Represents the image in the given image style.
480 x 270 16:9 HVGA Landscape [node:source:field_image:480_x_270_16_9_hvga_landscape] Represents the image in the given image style.
540 x 960 16:9 qHD Portrait [node:source:field_image:540_x_960_16_9_qhd_portrait] Represents the image in the given image style.
640 x 360 16:9 nHD Landscape [node:source:field_image:640_x_360_16_9_nhd_landscape] Represents the image in the given image style.
640x320 [node:source:field_image:640x320] Represents the image in the given image style.
960 x 540 16:9 qHD Landscape [node:source:field_image:960_x_540_16_9_qhd_landscape] Represents the image in the given image style.
1024 x 576 16:9 WSVGA Landscape [node:source:field_image:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape] Represents the image in the given image style.
1200_x_330 [node:source:field_image:1200_x_330] Represents the image in the given image style.
1280 x 720 16:9 HD Landscape [node:source:field_image:1280_x_720_16_9_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
1600 x 900 16:9 HD+ Landscape [node:source:field_image:1600_x_900_16_9_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
1920 x 1080 16:9 Full HD Landscape [node:source:field_image:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
Alternative text [node:source:field_image:alt] Alternative image text, for the image's 'alt' attribute.
Chiều cao [node:source:field_image:height] The height of the image in pixels.
Chiều rộng [node:source:field_image:width] The width of the image in pixels.
GeofieldMap Default Icon Style (34x34) [node:source:field_image:geofield_map_default_icon_style] Represents the image in the given image style.
Large (480×480) [node:source:field_image:large] Represents the image in the given image style.
Medium (220×220) [node:source:field_image:medium] Represents the image in the given image style.
Teaser background [node:source:field_image:teaser_background] Represents the image in the given image style.
Thumbnail (100×100) [node:source:field_image:thumbnail] Represents the image in the given image style.
Thumbnail scale and crop 100 x 100 [node:source:field_image:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100] Represents the image in the given image style.
Tiêu đề [node:source:field_image:title] Image title text, for the image's 'title' attribute.
Tập tin [node:source:field_image:entity] The referenced entity
Tập tin ID [node:source:field_image:target_id]
Travel information categories [node:field_travel_information_cat] trường Entity reference.
Travel information categories type with delta 0 [node:field_travel_information_cat:0]
Từ liệu phân loại [node:field_travel_information_cat:0:entity] The referenced entity
Từ liệu phân loại ID [node:field_travel_information_cat:0:target_id]
Travel information categories type with delta 1 [node:field_travel_information_cat:1]
Từ liệu phân loại [node:field_travel_information_cat:1:entity] The referenced entity
Từ liệu phân loại ID [node:field_travel_information_cat:1:target_id]
Travel information categories type with delta 2 [node:field_travel_information_cat:2]
Từ liệu phân loại [node:field_travel_information_cat:2:entity] The referenced entity
Từ liệu phân loại ID [node:field_travel_information_cat:2:target_id]
T s [node:field_twitter_number_post] trường Number (integer).
Integer value [node:field_twitter_number_post:value]
Tác giả [node:author]
Chỉnh sửa URL [node:author:edit-url] Địa chỉ tài nguyên của trang chỉnh sửa tài khoản.
Deprecated: User Name [node:author:name] Deprecated: Use account-name or display-name instead.
Display Name [node:author:display-name] The display name of the user account.
Hình ảnh [node:author:user_picture] trường Ảnh.
25_x_25_map [node:author:user_picture:25_x_25_map] Represents the image in the given image style.
50 x 50 picture [node:author:user_picture:50_x_50_picture] Represents the image in the given image style.
180_x_101_16_9_popup_map [node:author:user_picture:180_x_101_16_9_popup_map] Represents the image in the given image style.
270 x 480 16:9 HVGA Portrait [node:author:user_picture:270_x_480_16_9_hvga_portrait] Represents the image in the given image style.
360 x 640 16:9 nHD Portrait [node:author:user_picture:360_x_640_16_9_nhd_landscape] Represents the image in the given image style.
480 x 270 16:9 HVGA Landscape [node:author:user_picture:480_x_270_16_9_hvga_landscape] Represents the image in the given image style.
540 x 960 16:9 qHD Portrait [node:author:user_picture:540_x_960_16_9_qhd_portrait] Represents the image in the given image style.
640 x 360 16:9 nHD Landscape [node:author:user_picture:640_x_360_16_9_nhd_landscape] Represents the image in the given image style.
640x320 [node:author:user_picture:640x320] Represents the image in the given image style.
960 x 540 16:9 qHD Landscape [node:author:user_picture:960_x_540_16_9_qhd_landscape] Represents the image in the given image style.
1024 x 576 16:9 WSVGA Landscape [node:author:user_picture:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape] Represents the image in the given image style.
1200_x_330 [node:author:user_picture:1200_x_330] Represents the image in the given image style.
1280 x 720 16:9 HD Landscape [node:author:user_picture:1280_x_720_16_9_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
1600 x 900 16:9 HD+ Landscape [node:author:user_picture:1600_x_900_16_9_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
1920 x 1080 16:9 Full HD Landscape [node:author:user_picture:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
Alternative text [node:author:user_picture:alt] Alternative image text, for the image's 'alt' attribute.
Chiều cao [node:author:user_picture:height] The height of the image in pixels.
Chiều rộng [node:author:user_picture:width] The width of the image in pixels.
GeofieldMap Default Icon Style (34x34) [node:author:user_picture:geofield_map_default_icon_style] Represents the image in the given image style.
Large (480×480) [node:author:user_picture:large] Represents the image in the given image style.
Medium (220×220) [node:author:user_picture:medium] Represents the image in the given image style.
Teaser background [node:author:user_picture:teaser_background] Represents the image in the given image style.
Thumbnail (100×100) [node:author:user_picture:thumbnail] Represents the image in the given image style.
Thumbnail scale and crop 100 x 100 [node:author:user_picture:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100] Represents the image in the given image style.
Tiêu đề [node:author:user_picture:title] Image title text, for the image's 'title' attribute.
Tập tin [node:author:user_picture:entity] The referenced entity
Tập tin ID [node:author:user_picture:target_id]
ID người dùng [node:author:uid] ID duy nhất của tài khoản người dùng.
Original người dùng [node:author:original] The original người dùng data if the người dùng is being updated or saved.
Chỉnh sửa URL [node:author:original:edit-url] Địa chỉ tài nguyên của trang chỉnh sửa tài khoản.
Deprecated: User Name [node:author:original:name] Deprecated: Use account-name or display-name instead.
Display Name [node:author:original:display-name] The display name of the user account.
Hình ảnh [node:author:original:user_picture] trường Ảnh.
ID người dùng [node:author:original:uid] ID duy nhất của tài khoản người dùng.
Thư điện tử [node:author:original:mail] Địa chỉ email của tài khoản người dùng.
Tên tài khoản [node:author:original:account-name] Tên đăng nhập của tài khoản người dùng.
Tạo bởi [node:author:original:created] Ngày khởi tạo tài khoản.
URL [node:author:original:url] Địa chỉ tài nguyên của trang hồ sơ tài khoản.
User role ids [node:author:original:role-ids] The role ids the user account is a member of as comma separated list.
User role names [node:author:original:role-names] The role names the user account is a member of as comma separated list.
Vai trò [node:author:original:roles] The user roles associated with the user account.
Đăng nhập cuối [node:author:original:last-login] Ngày đăng nhập gần nhất.
Thư điện tử [node:author:mail] Địa chỉ email của tài khoản người dùng.
Tên tài khoản [node:author:account-name] Tên đăng nhập của tài khoản người dùng.
Tạo bởi [node:author:created] Ngày khởi tạo tài khoản.
Fallback date format [node:author:created:fallback] A date in 'fallback' format. (T3, 08/18/2020 - 10:18)
HTML Date [node:author:created:html_date] A date in 'html_date' format. (2020-08-18)
HTML Datetime [node:author:created:html_datetime] A date in 'html_datetime' format. (2020-08-18T10:18:07+0000)
HTML Month [node:author:created:html_month] A date in 'html_month' format. (2020-08)
HTML Time [node:author:created:html_time] A date in 'html_time' format. (10:18:07)
HTML Week [node:author:created:html_week] A date in 'html_week' format. (2020-W34)
HTML Year [node:author:created:html_year] A date in 'html_year' format. (2020)
HTML Yearless date [node:author:created:html_yearless_date] A date in 'html_yearless_date' format. (08-18)
Nhãn thời gian thô [node:author:created:raw] Ngày tháng ở dạng tem thời gian UNIX. (1597745887)
Thời gian từ [node:author:created:since] Ngày tháng ở dạng 'kể từ lúc'. (1 minute)
Định dạng ngắn gọn [node:author:created:short] Ngày tháng ở dạng 'ngắn gọn'. (08/18/2020 - 10:18)
Định dạng trung bình [node:author:created:medium] Ngày tháng ở dạng 'bình thường'. (T3, 08/18/2020 - 10:18)
Định dạng tùy biến [node:author:created:custom:?] A date in a custom format. See the PHP documentation for details.
Định dạng đầy đủ [node:author:created:long] Ngày tháng ở dạng 'đầy đủ'. (Thứ ba, Tháng 8 18, 2020 - 10:18)
URL [node:author:url] Địa chỉ tài nguyên của trang hồ sơ tài khoản.
Tham số [node:author:url:args] The specific argument of the current page (e.g. 'arg:1' on the page 'node/1' returns '1').
Unaliased URL [node:author:url:unaliased] The unaliased URL.
URL gọn [node:author:url:brief] The URL without the protocol and trailing backslash.
Đường dẫn [node:author:url:path] The path component of the URL.
Địa chỉ URL tuyệt đối [node:author:url:absolute] Đường dẫn URL tuyệt đối.
Địa chỉ URL tương đối [node:author:url:relative] The relative URL.
User role ids [node:author:role-ids] The role ids the user account is a member of as comma separated list.
User role names [node:author:role-names] The role names the user account is a member of as comma separated list.
Vai trò [node:author:roles] The user roles associated with the user account.
Cuối [node:author:roles:last] The last element of the array.
Giá trị [node:author:roles:value:?] The specific value of the array.
Imploded [node:author:roles:join:?] The values of the array joined together with a custom string in-between each value.
Keys [node:author:roles:keys] The array of keys of the array.
Reversed [node:author:roles:reversed] The array reversed.
Số lượng [node:author:roles:count] The number of elements in the array.
Đường dẫn tổng hợp [node:author:roles:join-path] Mảng giá trị được module này xóa sau đó tổng hợp lại với dấu xuộc ngược để tạo thành một chuỗi mô phỏng một URL.
Đầu tiên [node:author:roles:first] The first element of the array.
Đăng nhập cuối [node:author:last-login] Ngày đăng nhập gần nhất.
Fallback date format [node:author:last-login:fallback] A date in 'fallback' format. (T3, 08/18/2020 - 10:18)
HTML Date [node:author:last-login:html_date] A date in 'html_date' format. (2020-08-18)
HTML Datetime [node:author:last-login:html_datetime] A date in 'html_datetime' format. (2020-08-18T10:18:07+0000)
HTML Month [node:author:last-login:html_month] A date in 'html_month' format. (2020-08)
HTML Time [node:author:last-login:html_time] A date in 'html_time' format. (10:18:07)
HTML Week [node:author:last-login:html_week] A date in 'html_week' format. (2020-W34)
HTML Year [node:author:last-login:html_year] A date in 'html_year' format. (2020)
HTML Yearless date [node:author:last-login:html_yearless_date] A date in 'html_yearless_date' format. (08-18)
Nhãn thời gian thô [node:author:last-login:raw] Ngày tháng ở dạng tem thời gian UNIX. (1597745887)
Thời gian từ [node:author:last-login:since] Ngày tháng ở dạng 'kể từ lúc'. (1 minute)
Định dạng ngắn gọn [node:author:last-login:short] Ngày tháng ở dạng 'ngắn gọn'. (08/18/2020 - 10:18)
Định dạng trung bình [node:author:last-login:medium] Ngày tháng ở dạng 'bình thường'. (T3, 08/18/2020 - 10:18)
Định dạng tùy biến [node:author:last-login:custom:?] A date in a custom format. See the PHP documentation for details.
Định dạng đầy đủ [node:author:last-login:long] Ngày tháng ở dạng 'đầy đủ'. (Thứ ba, Tháng 8 18, 2020 - 10:18)
Tóm tắt [node:summary] Văn bản tóm tắt cho phần thân bài.
URL [node:url] Địa chỉ URL của nội dung.
Tham số [node:url:args] The specific argument of the current page (e.g. 'arg:1' on the page 'node/1' returns '1').
Cuối [node:url:args:last] The last element of the array.
Giá trị [node:url:args:value:?] The specific value of the array.
Imploded [node:url:args:join:?] The values of the array joined together with a custom string in-between each value.
Keys [node:url:args:keys] The array of keys of the array.
Reversed [node:url:args:reversed] The array reversed.
Số lượng [node:url:args:count] The number of elements in the array.
Đường dẫn tổng hợp [node:url:args:join-path] Mảng giá trị được module này xóa sau đó tổng hợp lại với dấu xuộc ngược để tạo thành một chuỗi mô phỏng một URL.
Đầu tiên [node:url:args:first] The first element of the array.
Unaliased URL [node:url:unaliased] The unaliased URL.
Tham số [node:url:unaliased:args] The specific argument of the current page (e.g. 'arg:1' on the page 'node/1' returns '1').
URL gọn [node:url:unaliased:brief] The URL without the protocol and trailing backslash.
Đường dẫn [node:url:unaliased:path] The path component of the URL.
Địa chỉ URL tuyệt đối [node:url:unaliased:absolute] Đường dẫn URL tuyệt đối.
Địa chỉ URL tương đối [node:url:unaliased:relative] The relative URL.
URL gọn [node:url:brief] The URL without the protocol and trailing backslash.
Đường dẫn [node:url:path] The path component of the URL.
Địa chỉ URL tuyệt đối [node:url:absolute] Đường dẫn URL tuyệt đối.
Địa chỉ URL tương đối [node:url:relative] The relative URL.
Videos [node:field_videos] trường Entity reference.
Videos type with delta 0 [node:field_videos:0]
Phương tiện [node:field_videos:0:entity] The referenced entity
Phương tiện ID [node:field_videos:0:target_id]
Videos type with delta 1 [node:field_videos:1]
Phương tiện [node:field_videos:1:entity] The referenced entity
Phương tiện ID [node:field_videos:1:target_id]
Videos type with delta 2 [node:field_videos:2]
Phương tiện [node:field_videos:2:entity] The referenced entity
Phương tiện ID [node:field_videos:2:target_id]
Videos translated [node:field_videos_translated] trường Entity reference.
Videos translated type with delta 0 [node:field_videos_translated:0]
Phương tiện [node:field_videos_translated:0:entity] The referenced entity
Phương tiện ID [node:field_videos_translated:0:target_id]
Videos translated type with delta 1 [node:field_videos_translated:1]
Phương tiện [node:field_videos_translated:1:entity] The referenced entity
Phương tiện ID [node:field_videos_translated:1:target_id]
Videos translated type with delta 2 [node:field_videos_translated:2]
Phương tiện [node:field_videos_translated:2:entity] The referenced entity
Phương tiện ID [node:field_videos_translated:2:target_id]
Wikipedia body [node:field_wikipedia_body] trường Text (formatted, long).
Văn bản [node:field_wikipedia_body:value]
Định dạng văn bản [node:field_wikipedia_body:format]
Wikipedia languages [node:field_wikipedia_langs] trường Text (plain).
Text value [node:field_wikipedia_langs:value]
Wikipedia title [node:field_wikipedia_title] trường Text (plain).
Text value [node:field_wikipedia_title:value]
wikipedia_body_autotrans [node:field_wikipedia_body_autotrans] trường Number (integer).
Integer value [node:field_wikipedia_body_autotrans:value]
W s [node:field_wikipedia_number_updates] trường Number (integer).
Integer value [node:field_wikipedia_number_updates:value]
Ảnh [node:field_image] Ảnh field. Also known as Image.
25_x_25_map [node:field_image:25_x_25_map] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [node:field_image:25_x_25_map:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [node:field_image:25_x_25_map:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [node:field_image:25_x_25_map:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [node:field_image:25_x_25_map:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [node:field_image:25_x_25_map:uri] The URI to the image.
URL [node:field_image:25_x_25_map:url] The URL to the image.
50 x 50 picture [node:field_image:50_x_50_picture] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [node:field_image:50_x_50_picture:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [node:field_image:50_x_50_picture:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [node:field_image:50_x_50_picture:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [node:field_image:50_x_50_picture:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [node:field_image:50_x_50_picture:uri] The URI to the image.
URL [node:field_image:50_x_50_picture:url] The URL to the image.
180_x_101_16_9_popup_map [node:field_image:180_x_101_16_9_popup_map] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [node:field_image:180_x_101_16_9_popup_map:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [node:field_image:180_x_101_16_9_popup_map:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [node:field_image:180_x_101_16_9_popup_map:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [node:field_image:180_x_101_16_9_popup_map:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [node:field_image:180_x_101_16_9_popup_map:uri] The URI to the image.
URL [node:field_image:180_x_101_16_9_popup_map:url] The URL to the image.
270 x 480 16:9 HVGA Portrait [node:field_image:270_x_480_16_9_hvga_portrait] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [node:field_image:270_x_480_16_9_hvga_portrait:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [node:field_image:270_x_480_16_9_hvga_portrait:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [node:field_image:270_x_480_16_9_hvga_portrait:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [node:field_image:270_x_480_16_9_hvga_portrait:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [node:field_image:270_x_480_16_9_hvga_portrait:uri] The URI to the image.
URL [node:field_image:270_x_480_16_9_hvga_portrait:url] The URL to the image.
360 x 640 16:9 nHD Portrait [node:field_image:360_x_640_16_9_nhd_landscape] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [node:field_image:360_x_640_16_9_nhd_landscape:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [node:field_image:360_x_640_16_9_nhd_landscape:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [node:field_image:360_x_640_16_9_nhd_landscape:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [node:field_image:360_x_640_16_9_nhd_landscape:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [node:field_image:360_x_640_16_9_nhd_landscape:uri] The URI to the image.
URL [node:field_image:360_x_640_16_9_nhd_landscape:url] The URL to the image.
480 x 270 16:9 HVGA Landscape [node:field_image:480_x_270_16_9_hvga_landscape] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [node:field_image:480_x_270_16_9_hvga_landscape:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [node:field_image:480_x_270_16_9_hvga_landscape:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [node:field_image:480_x_270_16_9_hvga_landscape:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [node:field_image:480_x_270_16_9_hvga_landscape:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [node:field_image:480_x_270_16_9_hvga_landscape:uri] The URI to the image.
URL [node:field_image:480_x_270_16_9_hvga_landscape:url] The URL to the image.
540 x 960 16:9 qHD Portrait [node:field_image:540_x_960_16_9_qhd_portrait] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [node:field_image:540_x_960_16_9_qhd_portrait:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [node:field_image:540_x_960_16_9_qhd_portrait:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [node:field_image:540_x_960_16_9_qhd_portrait:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [node:field_image:540_x_960_16_9_qhd_portrait:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [node:field_image:540_x_960_16_9_qhd_portrait:uri] The URI to the image.
URL [node:field_image:540_x_960_16_9_qhd_portrait:url] The URL to the image.
640 x 360 16:9 nHD Landscape [node:field_image:640_x_360_16_9_nhd_landscape] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [node:field_image:640_x_360_16_9_nhd_landscape:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [node:field_image:640_x_360_16_9_nhd_landscape:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [node:field_image:640_x_360_16_9_nhd_landscape:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [node:field_image:640_x_360_16_9_nhd_landscape:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [node:field_image:640_x_360_16_9_nhd_landscape:uri] The URI to the image.
URL [node:field_image:640_x_360_16_9_nhd_landscape:url] The URL to the image.
640x320 [node:field_image:640x320] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [node:field_image:640x320:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [node:field_image:640x320:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [node:field_image:640x320:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [node:field_image:640x320:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [node:field_image:640x320:uri] The URI to the image.
URL [node:field_image:640x320:url] The URL to the image.
960 x 540 16:9 qHD Landscape [node:field_image:960_x_540_16_9_qhd_landscape] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [node:field_image:960_x_540_16_9_qhd_landscape:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [node:field_image:960_x_540_16_9_qhd_landscape:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [node:field_image:960_x_540_16_9_qhd_landscape:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [node:field_image:960_x_540_16_9_qhd_landscape:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [node:field_image:960_x_540_16_9_qhd_landscape:uri] The URI to the image.
URL [node:field_image:960_x_540_16_9_qhd_landscape:url] The URL to the image.
1024 x 576 16:9 WSVGA Landscape [node:field_image:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [node:field_image:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [node:field_image:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [node:field_image:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [node:field_image:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [node:field_image:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape:uri] The URI to the image.
URL [node:field_image:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape:url] The URL to the image.
1200_x_330 [node:field_image:1200_x_330] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [node:field_image:1200_x_330:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [node:field_image:1200_x_330:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [node:field_image:1200_x_330:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [node:field_image:1200_x_330:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [node:field_image:1200_x_330:uri] The URI to the image.
URL [node:field_image:1200_x_330:url] The URL to the image.
1280 x 720 16:9 HD Landscape [node:field_image:1280_x_720_16_9_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [node:field_image:1280_x_720_16_9_hd_landscape:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [node:field_image:1280_x_720_16_9_hd_landscape:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [node:field_image:1280_x_720_16_9_hd_landscape:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [node:field_image:1280_x_720_16_9_hd_landscape:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [node:field_image:1280_x_720_16_9_hd_landscape:uri] The URI to the image.
URL [node:field_image:1280_x_720_16_9_hd_landscape:url] The URL to the image.
1600 x 900 16:9 HD+ Landscape [node:field_image:1600_x_900_16_9_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [node:field_image:1600_x_900_16_9_hd_landscape:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [node:field_image:1600_x_900_16_9_hd_landscape:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [node:field_image:1600_x_900_16_9_hd_landscape:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [node:field_image:1600_x_900_16_9_hd_landscape:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [node:field_image:1600_x_900_16_9_hd_landscape:uri] The URI to the image.
URL [node:field_image:1600_x_900_16_9_hd_landscape:url] The URL to the image.
1920 x 1080 16:9 Full HD Landscape [node:field_image:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [node:field_image:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [node:field_image:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [node:field_image:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [node:field_image:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [node:field_image:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape:uri] The URI to the image.
URL [node:field_image:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape:url] The URL to the image.
Alternative text [node:field_image:alt] Alternative image text, for the image's 'alt' attribute.
Chiều cao [node:field_image:height] The height of the image in pixels.
Chiều rộng [node:field_image:width] The width of the image in pixels.
GeofieldMap Default Icon Style (34x34) [node:field_image:geofield_map_default_icon_style] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [node:field_image:geofield_map_default_icon_style:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [node:field_image:geofield_map_default_icon_style:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [node:field_image:geofield_map_default_icon_style:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [node:field_image:geofield_map_default_icon_style:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [node:field_image:geofield_map_default_icon_style:uri] The URI to the image.
URL [node:field_image:geofield_map_default_icon_style:url] The URL to the image.
Large (480×480) [node:field_image:large] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [node:field_image:large:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [node:field_image:large:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [node:field_image:large:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [node:field_image:large:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [node:field_image:large:uri] The URI to the image.
URL [node:field_image:large:url] The URL to the image.
Medium (220×220) [node:field_image:medium] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [node:field_image:medium:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [node:field_image:medium:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [node:field_image:medium:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [node:field_image:medium:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [node:field_image:medium:uri] The URI to the image.
URL [node:field_image:medium:url] The URL to the image.
Teaser background [node:field_image:teaser_background] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [node:field_image:teaser_background:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [node:field_image:teaser_background:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [node:field_image:teaser_background:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [node:field_image:teaser_background:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [node:field_image:teaser_background:uri] The URI to the image.
URL [node:field_image:teaser_background:url] The URL to the image.
Thumbnail (100×100) [node:field_image:thumbnail] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [node:field_image:thumbnail:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [node:field_image:thumbnail:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [node:field_image:thumbnail:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [node:field_image:thumbnail:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [node:field_image:thumbnail:uri] The URI to the image.
URL [node:field_image:thumbnail:url] The URL to the image.
Thumbnail scale and crop 100 x 100 [node:field_image:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [node:field_image:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [node:field_image:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [node:field_image:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [node:field_image:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [node:field_image:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100:uri] The URI to the image.
URL [node:field_image:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100:url] The URL to the image.
Tiêu đề [node:field_image:title] Image title text, for the image's 'title' attribute.
Tập tin [node:field_image:entity] The referenced entity
Base name [node:field_image:entity:basename] The base name of the file.
Chủ sở hữu [node:field_image:entity:owner] Người dùng đã tải tệp tin gốc lên.
File byte size [node:field_image:entity:size-raw] The size of the file, in bytes.
ID tập tin [node:field_image:entity:fid] ID duy nhất của tệp đã tải lên.
Kích cỡ tập tin [node:field_image:entity:size] Kích thước của tập tin
Loại MIME [node:field_image:entity:mime] Phân loại MIME của tập tin.
Original tập tin [node:field_image:entity:original] The original tập tin data if the tập tin is being updated or saved.
Phần mở rộng [node:field_image:entity:extension] The extension of the file.
Tên tập tin [node:field_image:entity:name] Tên tệp tin lưu trên đĩa cứng.
Tạo bởi [node:field_image:entity:created] The date the file created.
URL [node:field_image:entity:url] Địa chỉ URL truy cập được từ trên web của tệp tin.
Đã thay đổi [node:field_image:entity:changed] Ngày tập tin bị thay đổi gần nhất.
Đường dẫn [node:field_image:entity:path] Vị trí tương đối của tệp tin so với thư mục gốc của Drupal.
Tập tin ID [node:field_image:target_id]
Ngày hiện thời current-date Tokens related to the current date and time.
Fallback date format [current-date:fallback] A date in 'fallback' format. (T3, 08/18/2020 - 10:18)
HTML Date [current-date:html_date] A date in 'html_date' format. (2020-08-18)
HTML Datetime [current-date:html_datetime] A date in 'html_datetime' format. (2020-08-18T10:18:07+0000)
HTML Month [current-date:html_month] A date in 'html_month' format. (2020-08)
HTML Time [current-date:html_time] A date in 'html_time' format. (10:18:07)
HTML Week [current-date:html_week] A date in 'html_week' format. (2020-W34)
HTML Year [current-date:html_year] A date in 'html_year' format. (2020)
HTML Yearless date [current-date:html_yearless_date] A date in 'html_yearless_date' format. (08-18)
Nhãn thời gian thô [current-date:raw] Ngày tháng ở dạng tem thời gian UNIX. (1597745887)
Thời gian từ [current-date:since] Ngày tháng ở dạng 'kể từ lúc'. (1 minute)
Định dạng ngắn gọn [current-date:short] Ngày tháng ở dạng 'ngắn gọn'. (08/18/2020 - 10:18)
Định dạng trung bình [current-date:medium] Ngày tháng ở dạng 'bình thường'. (T3, 08/18/2020 - 10:18)
Định dạng tùy biến [current-date:custom:?] A date in a custom format. See the PHP documentation for details.
Định dạng đầy đủ [current-date:long] Ngày tháng ở dạng 'đầy đủ'. (Thứ ba, Tháng 8 18, 2020 - 10:18)
Người dùng hiện tại current-user Token liên quan đến người sử dụng hiện đang đăng nhập
Chỉnh sửa URL [current-user:edit-url] Địa chỉ tài nguyên của trang chỉnh sửa tài khoản.
Deprecated: User Name [current-user:name] Deprecated: Use account-name or display-name instead.
Display Name [current-user:display-name] The display name of the user account.
Hình ảnh [current-user:user_picture] trường Ảnh.
25_x_25_map [current-user:user_picture:25_x_25_map] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [current-user:user_picture:25_x_25_map:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [current-user:user_picture:25_x_25_map:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [current-user:user_picture:25_x_25_map:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [current-user:user_picture:25_x_25_map:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [current-user:user_picture:25_x_25_map:uri] The URI to the image.
URL [current-user:user_picture:25_x_25_map:url] The URL to the image.
50 x 50 picture [current-user:user_picture:50_x_50_picture] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [current-user:user_picture:50_x_50_picture:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [current-user:user_picture:50_x_50_picture:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [current-user:user_picture:50_x_50_picture:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [current-user:user_picture:50_x_50_picture:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [current-user:user_picture:50_x_50_picture:uri] The URI to the image.
URL [current-user:user_picture:50_x_50_picture:url] The URL to the image.
180_x_101_16_9_popup_map [current-user:user_picture:180_x_101_16_9_popup_map] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [current-user:user_picture:180_x_101_16_9_popup_map:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [current-user:user_picture:180_x_101_16_9_popup_map:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [current-user:user_picture:180_x_101_16_9_popup_map:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [current-user:user_picture:180_x_101_16_9_popup_map:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [current-user:user_picture:180_x_101_16_9_popup_map:uri] The URI to the image.
URL [current-user:user_picture:180_x_101_16_9_popup_map:url] The URL to the image.
270 x 480 16:9 HVGA Portrait [current-user:user_picture:270_x_480_16_9_hvga_portrait] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [current-user:user_picture:270_x_480_16_9_hvga_portrait:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [current-user:user_picture:270_x_480_16_9_hvga_portrait:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [current-user:user_picture:270_x_480_16_9_hvga_portrait:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [current-user:user_picture:270_x_480_16_9_hvga_portrait:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [current-user:user_picture:270_x_480_16_9_hvga_portrait:uri] The URI to the image.
URL [current-user:user_picture:270_x_480_16_9_hvga_portrait:url] The URL to the image.
360 x 640 16:9 nHD Portrait [current-user:user_picture:360_x_640_16_9_nhd_landscape] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [current-user:user_picture:360_x_640_16_9_nhd_landscape:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [current-user:user_picture:360_x_640_16_9_nhd_landscape:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [current-user:user_picture:360_x_640_16_9_nhd_landscape:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [current-user:user_picture:360_x_640_16_9_nhd_landscape:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [current-user:user_picture:360_x_640_16_9_nhd_landscape:uri] The URI to the image.
URL [current-user:user_picture:360_x_640_16_9_nhd_landscape:url] The URL to the image.
480 x 270 16:9 HVGA Landscape [current-user:user_picture:480_x_270_16_9_hvga_landscape] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [current-user:user_picture:480_x_270_16_9_hvga_landscape:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [current-user:user_picture:480_x_270_16_9_hvga_landscape:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [current-user:user_picture:480_x_270_16_9_hvga_landscape:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [current-user:user_picture:480_x_270_16_9_hvga_landscape:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [current-user:user_picture:480_x_270_16_9_hvga_landscape:uri] The URI to the image.
URL [current-user:user_picture:480_x_270_16_9_hvga_landscape:url] The URL to the image.
540 x 960 16:9 qHD Portrait [current-user:user_picture:540_x_960_16_9_qhd_portrait] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [current-user:user_picture:540_x_960_16_9_qhd_portrait:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [current-user:user_picture:540_x_960_16_9_qhd_portrait:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [current-user:user_picture:540_x_960_16_9_qhd_portrait:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [current-user:user_picture:540_x_960_16_9_qhd_portrait:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [current-user:user_picture:540_x_960_16_9_qhd_portrait:uri] The URI to the image.
URL [current-user:user_picture:540_x_960_16_9_qhd_portrait:url] The URL to the image.
640 x 360 16:9 nHD Landscape [current-user:user_picture:640_x_360_16_9_nhd_landscape] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [current-user:user_picture:640_x_360_16_9_nhd_landscape:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [current-user:user_picture:640_x_360_16_9_nhd_landscape:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [current-user:user_picture:640_x_360_16_9_nhd_landscape:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [current-user:user_picture:640_x_360_16_9_nhd_landscape:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [current-user:user_picture:640_x_360_16_9_nhd_landscape:uri] The URI to the image.
URL [current-user:user_picture:640_x_360_16_9_nhd_landscape:url] The URL to the image.
640x320 [current-user:user_picture:640x320] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [current-user:user_picture:640x320:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [current-user:user_picture:640x320:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [current-user:user_picture:640x320:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [current-user:user_picture:640x320:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [current-user:user_picture:640x320:uri] The URI to the image.
URL [current-user:user_picture:640x320:url] The URL to the image.
960 x 540 16:9 qHD Landscape [current-user:user_picture:960_x_540_16_9_qhd_landscape] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [current-user:user_picture:960_x_540_16_9_qhd_landscape:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [current-user:user_picture:960_x_540_16_9_qhd_landscape:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [current-user:user_picture:960_x_540_16_9_qhd_landscape:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [current-user:user_picture:960_x_540_16_9_qhd_landscape:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [current-user:user_picture:960_x_540_16_9_qhd_landscape:uri] The URI to the image.
URL [current-user:user_picture:960_x_540_16_9_qhd_landscape:url] The URL to the image.
1024 x 576 16:9 WSVGA Landscape [current-user:user_picture:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [current-user:user_picture:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [current-user:user_picture:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [current-user:user_picture:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [current-user:user_picture:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [current-user:user_picture:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape:uri] The URI to the image.
URL [current-user:user_picture:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape:url] The URL to the image.
1200_x_330 [current-user:user_picture:1200_x_330] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [current-user:user_picture:1200_x_330:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [current-user:user_picture:1200_x_330:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [current-user:user_picture:1200_x_330:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [current-user:user_picture:1200_x_330:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [current-user:user_picture:1200_x_330:uri] The URI to the image.
URL [current-user:user_picture:1200_x_330:url] The URL to the image.
1280 x 720 16:9 HD Landscape [current-user:user_picture:1280_x_720_16_9_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [current-user:user_picture:1280_x_720_16_9_hd_landscape:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [current-user:user_picture:1280_x_720_16_9_hd_landscape:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [current-user:user_picture:1280_x_720_16_9_hd_landscape:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [current-user:user_picture:1280_x_720_16_9_hd_landscape:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [current-user:user_picture:1280_x_720_16_9_hd_landscape:uri] The URI to the image.
URL [current-user:user_picture:1280_x_720_16_9_hd_landscape:url] The URL to the image.
1600 x 900 16:9 HD+ Landscape [current-user:user_picture:1600_x_900_16_9_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [current-user:user_picture:1600_x_900_16_9_hd_landscape:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [current-user:user_picture:1600_x_900_16_9_hd_landscape:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [current-user:user_picture:1600_x_900_16_9_hd_landscape:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [current-user:user_picture:1600_x_900_16_9_hd_landscape:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [current-user:user_picture:1600_x_900_16_9_hd_landscape:uri] The URI to the image.
URL [current-user:user_picture:1600_x_900_16_9_hd_landscape:url] The URL to the image.
1920 x 1080 16:9 Full HD Landscape [current-user:user_picture:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [current-user:user_picture:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [current-user:user_picture:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [current-user:user_picture:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [current-user:user_picture:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [current-user:user_picture:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape:uri] The URI to the image.
URL [current-user:user_picture:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape:url] The URL to the image.
Alternative text [current-user:user_picture:alt] Alternative image text, for the image's 'alt' attribute.
Chiều cao [current-user:user_picture:height] The height of the image in pixels.
Chiều rộng [current-user:user_picture:width] The width of the image in pixels.
GeofieldMap Default Icon Style (34x34) [current-user:user_picture:geofield_map_default_icon_style] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [current-user:user_picture:geofield_map_default_icon_style:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [current-user:user_picture:geofield_map_default_icon_style:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [current-user:user_picture:geofield_map_default_icon_style:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [current-user:user_picture:geofield_map_default_icon_style:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [current-user:user_picture:geofield_map_default_icon_style:uri] The URI to the image.
URL [current-user:user_picture:geofield_map_default_icon_style:url] The URL to the image.
Large (480×480) [current-user:user_picture:large] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [current-user:user_picture:large:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [current-user:user_picture:large:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [current-user:user_picture:large:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [current-user:user_picture:large:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [current-user:user_picture:large:uri] The URI to the image.
URL [current-user:user_picture:large:url] The URL to the image.
Medium (220×220) [current-user:user_picture:medium] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [current-user:user_picture:medium:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [current-user:user_picture:medium:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [current-user:user_picture:medium:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [current-user:user_picture:medium:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [current-user:user_picture:medium:uri] The URI to the image.
URL [current-user:user_picture:medium:url] The URL to the image.
Teaser background [current-user:user_picture:teaser_background] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [current-user:user_picture:teaser_background:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [current-user:user_picture:teaser_background:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [current-user:user_picture:teaser_background:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [current-user:user_picture:teaser_background:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [current-user:user_picture:teaser_background:uri] The URI to the image.
URL [current-user:user_picture:teaser_background:url] The URL to the image.
Thumbnail (100×100) [current-user:user_picture:thumbnail] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [current-user:user_picture:thumbnail:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [current-user:user_picture:thumbnail:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [current-user:user_picture:thumbnail:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [current-user:user_picture:thumbnail:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [current-user:user_picture:thumbnail:uri] The URI to the image.
URL [current-user:user_picture:thumbnail:url] The URL to the image.
Thumbnail scale and crop 100 x 100 [current-user:user_picture:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100] Represents the image in the given image style.
Chiều cao [current-user:user_picture:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100:height] The height the image, in pixels.
Chiều rộng [current-user:user_picture:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100:width] The width of the image, in pixels.
Kích cỡ tập tin [current-user:user_picture:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100:filesize] The file size of the image.
Loại MIME [current-user:user_picture:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100:mimetype] The MIME type (image/png, image/bmp, etc.) of the image.
URI [current-user:user_picture:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100:uri] The URI to the image.
URL [current-user:user_picture:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100:url] The URL to the image.
Tiêu đề [current-user:user_picture:title] Image title text, for the image's 'title' attribute.
Tập tin [current-user:user_picture:entity] The referenced entity
Base name [current-user:user_picture:entity:basename] The base name of the file.
Chủ sở hữu [current-user:user_picture:entity:owner] Người dùng đã tải tệp tin gốc lên.
File byte size [current-user:user_picture:entity:size-raw] The size of the file, in bytes.
ID tập tin [current-user:user_picture:entity:fid] ID duy nhất của tệp đã tải lên.
Kích cỡ tập tin [current-user:user_picture:entity:size] Kích thước của tập tin
Loại MIME [current-user:user_picture:entity:mime] Phân loại MIME của tập tin.
Original tập tin [current-user:user_picture:entity:original] The original tập tin data if the tập tin is being updated or saved.
Phần mở rộng [current-user:user_picture:entity:extension] The extension of the file.
Tên tập tin [current-user:user_picture:entity:name] Tên tệp tin lưu trên đĩa cứng.
Tạo bởi [current-user:user_picture:entity:created] The date the file created.
URL [current-user:user_picture:entity:url] Địa chỉ URL truy cập được từ trên web của tệp tin.
Đã thay đổi [current-user:user_picture:entity:changed] Ngày tập tin bị thay đổi gần nhất.
Đường dẫn [current-user:user_picture:entity:path] Vị trí tương đối của tệp tin so với thư mục gốc của Drupal.
Tập tin ID [current-user:user_picture:target_id]
ID người dùng [current-user:uid] ID duy nhất của tài khoản người dùng.
Original người dùng [current-user:original] The original người dùng data if the người dùng is being updated or saved.
Chỉnh sửa URL [current-user:original:edit-url] Địa chỉ tài nguyên của trang chỉnh sửa tài khoản.
Deprecated: User Name [current-user:original:name] Deprecated: Use account-name or display-name instead.
Display Name [current-user:original:display-name] The display name of the user account.
Hình ảnh [current-user:original:user_picture] trường Ảnh.
25_x_25_map [current-user:original:user_picture:25_x_25_map] Represents the image in the given image style.
50 x 50 picture [current-user:original:user_picture:50_x_50_picture] Represents the image in the given image style.
180_x_101_16_9_popup_map [current-user:original:user_picture:180_x_101_16_9_popup_map] Represents the image in the given image style.
270 x 480 16:9 HVGA Portrait [current-user:original:user_picture:270_x_480_16_9_hvga_portrait] Represents the image in the given image style.
360 x 640 16:9 nHD Portrait [current-user:original:user_picture:360_x_640_16_9_nhd_landscape] Represents the image in the given image style.
480 x 270 16:9 HVGA Landscape [current-user:original:user_picture:480_x_270_16_9_hvga_landscape] Represents the image in the given image style.
540 x 960 16:9 qHD Portrait [current-user:original:user_picture:540_x_960_16_9_qhd_portrait] Represents the image in the given image style.
640 x 360 16:9 nHD Landscape [current-user:original:user_picture:640_x_360_16_9_nhd_landscape] Represents the image in the given image style.
640x320 [current-user:original:user_picture:640x320] Represents the image in the given image style.
960 x 540 16:9 qHD Landscape [current-user:original:user_picture:960_x_540_16_9_qhd_landscape] Represents the image in the given image style.
1024 x 576 16:9 WSVGA Landscape [current-user:original:user_picture:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape] Represents the image in the given image style.
1200_x_330 [current-user:original:user_picture:1200_x_330] Represents the image in the given image style.
1280 x 720 16:9 HD Landscape [current-user:original:user_picture:1280_x_720_16_9_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
1600 x 900 16:9 HD+ Landscape [current-user:original:user_picture:1600_x_900_16_9_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
1920 x 1080 16:9 Full HD Landscape [current-user:original:user_picture:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape] Represents the image in the given image style.
Alternative text [current-user:original:user_picture:alt] Alternative image text, for the image's 'alt' attribute.
Chiều cao [current-user:original:user_picture:height] The height of the image in pixels.
Chiều rộng [current-user:original:user_picture:width] The width of the image in pixels.
GeofieldMap Default Icon Style (34x34) [current-user:original:user_picture:geofield_map_default_icon_style] Represents the image in the given image style.
Large (480×480) [current-user:original:user_picture:large] Represents the image in the given image style.
Medium (220×220) [current-user:original:user_picture:medium] Represents the image in the given image style.
Teaser background [current-user:original:user_picture:teaser_background] Represents the image in the given image style.
Thumbnail (100×100) [current-user:original:user_picture:thumbnail] Represents the image in the given image style.
Thumbnail scale and crop 100 x 100 [current-user:original:user_picture:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100] Represents the image in the given image style.
Tiêu đề [current-user:original:user_picture:title] Image title text, for the image's 'title' attribute.
Tập tin [current-user:original:user_picture:entity] The referenced entity
Tập tin ID [current-user:original:user_picture:target_id]
ID người dùng [current-user:original:uid] ID duy nhất của tài khoản người dùng.
Thư điện tử [current-user:original:mail] Địa chỉ email của tài khoản người dùng.
Tên tài khoản [current-user:original:account-name] Tên đăng nhập của tài khoản người dùng.
Tạo bởi [current-user:original:created] Ngày khởi tạo tài khoản.
Fallback date format [current-user:original:created:fallback] A date in 'fallback' format. (T3, 08/18/2020 - 10:18)
HTML Date [current-user:original:created:html_date] A date in 'html_date' format. (2020-08-18)
HTML Datetime [current-user:original:created:html_datetime] A date in 'html_datetime' format. (2020-08-18T10:18:07+0000)
HTML Month [current-user:original:created:html_month] A date in 'html_month' format. (2020-08)
HTML Time [current-user:original:created:html_time] A date in 'html_time' format. (10:18:07)
HTML Week [current-user:original:created:html_week] A date in 'html_week' format. (2020-W34)
HTML Year [current-user:original:created:html_year] A date in 'html_year' format. (2020)
HTML Yearless date [current-user:original:created:html_yearless_date] A date in 'html_yearless_date' format. (08-18)
Nhãn thời gian thô [current-user:original:created:raw] Ngày tháng ở dạng tem thời gian UNIX. (1597745887)
Thời gian từ [current-user:original:created:since] Ngày tháng ở dạng 'kể từ lúc'. (1 minute)
Định dạng ngắn gọn [current-user:original:created:short] Ngày tháng ở dạng 'ngắn gọn'. (08/18/2020 - 10:18)
Định dạng trung bình [current-user:original:created:medium] Ngày tháng ở dạng 'bình thường'. (T3, 08/18/2020 - 10:18)
Định dạng tùy biến [current-user:original:created:custom:?] A date in a custom format. See the PHP documentation for details.
Định dạng đầy đủ [current-user:original:created:long] Ngày tháng ở dạng 'đầy đủ'. (Thứ ba, Tháng 8 18, 2020 - 10:18)
URL [current-user:original:url] Địa chỉ tài nguyên của trang hồ sơ tài khoản.
Tham số [current-user:original:url:args] The specific argument of the current page (e.g. 'arg:1' on the page 'node/1' returns '1').
Unaliased URL [current-user:original:url:unaliased] The unaliased URL.
URL gọn [current-user:original:url:brief] The URL without the protocol and trailing backslash.
Đường dẫn [current-user:original:url:path] The path component of the URL.
Địa chỉ URL tuyệt đối [current-user:original:url:absolute] Đường dẫn URL tuyệt đối.
Địa chỉ URL tương đối [current-user:original:url:relative] The relative URL.
User role ids [current-user:original:role-ids] The role ids the user account is a member of as comma separated list.
User role names [current-user:original:role-names] The role names the user account is a member of as comma separated list.
Vai trò [current-user:original:roles] The user roles associated with the user account.
Cuối [current-user:original:roles:last] The last element of the array.
Giá trị [current-user:original:roles:value:?] The specific value of the array.
Imploded [current-user:original:roles:join:?] The values of the array joined together with a custom string in-between each value.
Keys [current-user:original:roles:keys] The array of keys of the array.
Reversed [current-user:original:roles:reversed] The array reversed.
Số lượng [current-user:original:roles:count] The number of elements in the array.
Đường dẫn tổng hợp [current-user:original:roles:join-path] Mảng giá trị được module này xóa sau đó tổng hợp lại với dấu xuộc ngược để tạo thành một chuỗi mô phỏng một URL.
Đầu tiên [current-user:original:roles:first] The first element of the array.
Đăng nhập cuối [current-user:original:last-login] Ngày đăng nhập gần nhất.
Fallback date format [current-user:original:last-login:fallback] A date in 'fallback' format. (T3, 08/18/2020 - 10:18)
HTML Date [current-user:original:last-login:html_date] A date in 'html_date' format. (2020-08-18)
HTML Datetime [current-user:original:last-login:html_datetime] A date in 'html_datetime' format. (2020-08-18T10:18:07+0000)
HTML Month [current-user:original:last-login:html_month] A date in 'html_month' format. (2020-08)
HTML Time [current-user:original:last-login:html_time] A date in 'html_time' format. (10:18:07)
HTML Week [current-user:original:last-login:html_week] A date in 'html_week' format. (2020-W34)
HTML Year [current-user:original:last-login:html_year] A date in 'html_year' format. (2020)
HTML Yearless date [current-user:original:last-login:html_yearless_date] A date in 'html_yearless_date' format. (08-18)
Nhãn thời gian thô [current-user:original:last-login:raw] Ngày tháng ở dạng tem thời gian UNIX. (1597745887)
Thời gian từ [current-user:original:last-login:since] Ngày tháng ở dạng 'kể từ lúc'. (1 minute)
Định dạng ngắn gọn [current-user:original:last-login:short] Ngày tháng ở dạng 'ngắn gọn'. (08/18/2020 - 10:18)
Định dạng trung bình [current-user:original:last-login:medium] Ngày tháng ở dạng 'bình thường'. (T3, 08/18/2020 - 10:18)
Định dạng tùy biến [current-user:original:last-login:custom:?] A date in a custom format. See the PHP documentation for details.
Định dạng đầy đủ [current-user:original:last-login:long] Ngày tháng ở dạng 'đầy đủ'. (Thứ ba, Tháng 8 18, 2020 - 10:18)
Thư điện tử [current-user:mail] Địa chỉ email của tài khoản người dùng.
Tên tài khoản [current-user:account-name] Tên đăng nhập của tài khoản người dùng.
Tạo bởi [current-user:created] Ngày khởi tạo tài khoản.
Fallback date format [current-user:created:fallback] A date in 'fallback' format. (T3, 08/18/2020 - 10:18)
HTML Date [current-user:created:html_date] A date in 'html_date' format. (2020-08-18)
HTML Datetime [current-user:created:html_datetime] A date in 'html_datetime' format. (2020-08-18T10:18:07+0000)
HTML Month [current-user:created:html_month] A date in 'html_month' format. (2020-08)
HTML Time [current-user:created:html_time] A date in 'html_time' format. (10:18:07)
HTML Week [current-user:created:html_week] A date in 'html_week' format. (2020-W34)
HTML Year [current-user:created:html_year] A date in 'html_year' format. (2020)
HTML Yearless date [current-user:created:html_yearless_date] A date in 'html_yearless_date' format. (08-18)
Nhãn thời gian thô [current-user:created:raw] Ngày tháng ở dạng tem thời gian UNIX. (1597745887)
Thời gian từ [current-user:created:since] Ngày tháng ở dạng 'kể từ lúc'. (1 minute)
Định dạng ngắn gọn [current-user:created:short] Ngày tháng ở dạng 'ngắn gọn'. (08/18/2020 - 10:18)
Định dạng trung bình [current-user:created:medium] Ngày tháng ở dạng 'bình thường'. (T3, 08/18/2020 - 10:18)
Định dạng tùy biến [current-user:created:custom:?] A date in a custom format. See the PHP documentation for details.
Định dạng đầy đủ [current-user:created:long] Ngày tháng ở dạng 'đầy đủ'. (Thứ ba, Tháng 8 18, 2020 - 10:18)
URL [current-user:url] Địa chỉ tài nguyên của trang hồ sơ tài khoản.
Tham số [current-user:url:args] The specific argument of the current page (e.g. 'arg:1' on the page 'node/1' returns '1').
Cuối [current-user:url:args:last] The last element of the array.
Giá trị [current-user:url:args:value:?] The specific value of the array.
Imploded [current-user:url:args:join:?] The values of the array joined together with a custom string in-between each value.
Keys [current-user:url:args:keys] The array of keys of the array.
Reversed [current-user:url:args:reversed] The array reversed.
Số lượng [current-user:url:args:count] The number of elements in the array.
Đường dẫn tổng hợp [current-user:url:args:join-path] Mảng giá trị được module này xóa sau đó tổng hợp lại với dấu xuộc ngược để tạo thành một chuỗi mô phỏng một URL.
Đầu tiên [current-user:url:args:first] The first element of the array.
Unaliased URL [current-user:url:unaliased] The unaliased URL.
Tham số [current-user:url:unaliased:args] The specific argument of the current page (e.g. 'arg:1' on the page 'node/1' returns '1').
URL gọn [current-user:url:unaliased:brief] The URL without the protocol and trailing backslash.
Đường dẫn [current-user:url:unaliased:path] The path component of the URL.
Địa chỉ URL tuyệt đối [current-user:url:unaliased:absolute] Đường dẫn URL tuyệt đối.
Địa chỉ URL tương đối [current-user:url:unaliased:relative] The relative URL.
URL gọn [current-user:url:brief] The URL without the protocol and trailing backslash.
Đường dẫn [current-user:url:path] The path component of the URL.
Địa chỉ URL tuyệt đối [current-user:url:absolute] Đường dẫn URL tuyệt đối.
Địa chỉ URL tương đối [current-user:url:relative] The relative URL.
User role ids [current-user:role-ids] The role ids the user account is a member of as comma separated list.
User role names [current-user:role-names] The role names the user account is a member of as comma separated list.
Vai trò [current-user:roles] The user roles associated with the user account.
Cuối [current-user:roles:last] The last element of the array.
Giá trị [current-user:roles:value:?] The specific value of the array.
Imploded [current-user:roles:join:?] The values of the array joined together with a custom string in-between each value.
Keys [current-user:roles:keys] The array of keys of the array.
Cuối [current-user:roles:keys:last] The last element of the array.
Giá trị [current-user:roles:keys:value:?] The specific value of the array.
Imploded [current-user:roles:keys:join:?] The values of the array joined together with a custom string in-between each value.
Reversed [current-user:roles:keys:reversed] The array reversed.
Số lượng [current-user:roles:keys:count] The number of elements in the array.
Đường dẫn tổng hợp [current-user:roles:keys:join-path] Mảng giá trị được module này xóa sau đó tổng hợp lại với dấu xuộc ngược để tạo thành một chuỗi mô phỏng một URL.
Đầu tiên [current-user:roles:keys:first] The first element of the array.
Reversed [current-user:roles:reversed] The array reversed.
Cuối [current-user:roles:reversed:last] The last element of the array.
Giá trị [current-user:roles:reversed:value:?] The specific value of the array.
Imploded [current-user:roles:reversed:join:?] The values of the array joined together with a custom string in-between each value.
Keys [current-user:roles:reversed:keys] The array of keys of the array.
Số lượng [current-user:roles:reversed:count] The number of elements in the array.
Đường dẫn tổng hợp [current-user:roles:reversed:join-path] Mảng giá trị được module này xóa sau đó tổng hợp lại với dấu xuộc ngược để tạo thành một chuỗi mô phỏng một URL.
Đầu tiên [current-user:roles:reversed:first] The first element of the array.
Số lượng [current-user:roles:count] The number of elements in the array.
Đường dẫn tổng hợp [current-user:roles:join-path] Mảng giá trị được module này xóa sau đó tổng hợp lại với dấu xuộc ngược để tạo thành một chuỗi mô phỏng một URL.
Đầu tiên [current-user:roles:first] The first element of the array.
Đăng nhập cuối [current-user:last-login] Ngày đăng nhập gần nhất.
Fallback date format [current-user:last-login:fallback] A date in 'fallback' format. (T3, 08/18/2020 - 10:18)
HTML Date [current-user:last-login:html_date] A date in 'html_date' format. (2020-08-18)
HTML Datetime [current-user:last-login:html_datetime] A date in 'html_datetime' format. (2020-08-18T10:18:07+0000)
HTML Month [current-user:last-login:html_month] A date in 'html_month' format. (2020-08)
HTML Time [current-user:last-login:html_time] A date in 'html_time' format. (10:18:07)
HTML Week [current-user:last-login:html_week] A date in 'html_week' format. (2020-W34)
HTML Year [current-user:last-login:html_year] A date in 'html_year' format. (2020)
HTML Yearless date [current-user:last-login:html_yearless_date] A date in 'html_yearless_date' format. (08-18)
Nhãn thời gian thô [current-user:last-login:raw] Ngày tháng ở dạng tem thời gian UNIX. (1597745887)
Thời gian từ [current-user:last-login:since] Ngày tháng ở dạng 'kể từ lúc'. (1 minute)
Định dạng ngắn gọn [current-user:last-login:short] Ngày tháng ở dạng 'ngắn gọn'. (08/18/2020 - 10:18)
Định dạng trung bình [current-user:last-login:medium] Ngày tháng ở dạng 'bình thường'. (T3, 08/18/2020 - 10:18)
Định dạng tùy biến [current-user:last-login:custom:?] A date in a custom format. See the PHP documentation for details.
Định dạng đầy đủ [current-user:last-login:long] Ngày tháng ở dạng 'đầy đủ'. (Thứ ba, Tháng 8 18, 2020 - 10:18)
Địa chỉ IP [current-user:ip-address] The IP address of the current user.
Ngẫu nhiên random Tokens related to random data.
Mã hóa băm [random:hash:?] Mã hóa ngẫu nhiên. Các thuật toán mã hóa bao gồm: md2, md4, md5, sha1, sha224, sha256, sha384, sha512/224, sha512/256, sha512, sha3-224, sha3-256, sha3-384, sha3-512, ripemd128, ripemd160, ripemd256, ripemd320, whirlpool, tiger128,3, tiger160,3, tiger192,3, tiger128,4, tiger160,4, tiger192,4, snefru, snefru256, gost, gost-crypto, adler32, crc32, crc32b, fnv132, fnv1a32, fnv164, fnv1a64, joaat, haval128,3, haval160,3, haval192,3, haval224,3, haval256,3, haval128,4, haval160,4, haval192,4, haval224,4, haval256,4, haval128,5, haval160,5, haval192,5, haval224,5, haval256,5.
Số [random:number] Một số ngẫu nhiên từ 0 đến 2147483647.
Thông tin website site Các từ đại diện liên quan đến thiết lập chung của website và các thông tin toàn cục khác.
Khẩu hiệu [site:slogan] Khẩu hiệu của site
Thư điện tử [site:mail] Địa chỉ email của người quản trị trang web.
Trang đăng nhập [site:login-url] Địa chỉ URL của trang đăng nhập.
Tên [site:name] Tên site
URL [site:url] Địa chỉ URL của trang chủ.
URL (ngắn gọn) [site:url-brief] Địa chỉ URL của trang chủ, không có phần giao thức.
Trang hiện thời current-page Tokens related to the current page request.
Query string value [current-page:query:?] The value of a specific query string field of the current page.
Số trang [current-page:page-number] The page number of the current page when viewing paged lists.
Tiêu đề [current-page:title] The title of the current page.
URL [current-page:url] The URL of the current page.
Tham số [current-page:url:args] The specific argument of the current page (e.g. 'arg:1' on the page 'node/1' returns '1').
Cuối [current-page:url:args:last] The last element of the array.
Giá trị [current-page:url:args:value:?] The specific value of the array.
Imploded [current-page:url:args:join:?] The values of the array joined together with a custom string in-between each value.
Keys [current-page:url:args:keys] The array of keys of the array.
Reversed [current-page:url:args:reversed] The array reversed.
Số lượng [current-page:url:args:count] The number of elements in the array.
Đường dẫn tổng hợp [current-page:url:args:join-path] Mảng giá trị được module này xóa sau đó tổng hợp lại với dấu xuộc ngược để tạo thành một chuỗi mô phỏng một URL.
Đầu tiên [current-page:url:args:first] The first element of the array.
Unaliased URL [current-page:url:unaliased] The unaliased URL.
Tham số [current-page:url:unaliased:args] The specific argument of the current page (e.g. 'arg:1' on the page 'node/1' returns '1').
URL gọn [current-page:url:unaliased:brief] The URL without the protocol and trailing backslash.
Đường dẫn [current-page:url:unaliased:path] The path component of the URL.
Địa chỉ URL tuyệt đối [current-page:url:unaliased:absolute] Đường dẫn URL tuyệt đối.
Địa chỉ URL tương đối [current-page:url:unaliased:relative] The relative URL.
URL gọn [current-page:url:brief] The URL without the protocol and trailing backslash.
Đường dẫn [current-page:url:path] The path component of the URL.
Địa chỉ URL tuyệt đối [current-page:url:absolute] Đường dẫn URL tuyệt đối.
Địa chỉ URL tương đối [current-page:url:relative] The relative URL.